Lời Than Thở Trước Khi Dọn Mình Chịu Lễ

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin Chúa là Con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, mà dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha, và cứu lấy linh hồn chúng con. Rầy Chúa ngự trên các tầng trời để cho các thánh vui mừng cùng đầy mọi sự thịnh, vì hằng xem thấy và kính mến Chúa; nhưng mà Chúa lại ngự trên bàn thờ để mà nuôi linh hồn chúng con nữa. Vậy con sẽ lấy gì mà trả ơn Chúa đã thương con dường ấy? Thật con phải lấy lòng tin cậy kính mến và khiêm nhường, cùng ước ao đợi trông rước lấy Chúa, vậy con tin thật vững vàng chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và Linh Hồn Chúa, cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh. Dù con mắt con chẳng thấy sự gì lạ, song le con tin lời Chúa đã phán và Hội thánh truyền, chẳng dám hồ nghi sự gì sốt.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con trông cậy Chúa là Đấng sáng láng phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng; vậy Chúa đã biết tỏ tường những sự con thiếu thốn; bằng Chúa muốn cứu lấy thì chẳng có khó gì, Chúa lại đã dủ lòng thương mà tha phép cho con gọi Chúa là Cha, thì con cậy Cha nhân từ vô cùng sẽ ban ơn cho con được giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau sẽ được sống làm một cùng Cha mà hưởng phúc vui vẻ đời đời, vì chưng đã có lời Chúa phán rằng: ‘Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống vô cùng”.Vậy con trông cậy phép cực trọng này sẽ làm cho con được sống như Chúa sống vì Đức Chúa Cha vậy.

Lạy ơn Chúa! Vốn con là vật gì mà Chúa chẳng nề tìm đến cùng con, thật lòng Chúa là lửa mến hằng cháy lên từ trước vô cùng.Vì một lòng thương yêu chúng con, thì Chúa đã muốn sinh ra nên như bạn hữu nghĩa thiết, cũng bởi một lòng nhân từ ấy, cho nên Chúa đã dọn một tiệc rất lớn, là Mình cùng Máu Thánh Chúa để mà nuôi linh hồn chúng con. Lạy ơn Chúa, đã chỉ một lòng thương yêu chúng con, thì con xin dâng trí khôn và hết lòng cùng hết linh hồn và xác, để làm của tế lễ một Chúa; chớ gì sống chết, con chỉ về một lòng kính mến Chúa.

Lên đầu trang