Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chú Giải Kinh Thánh, trích dịch từ phần chú giải của bộ Kinh Thánh Doway-Rheims do cha George Leo Haydock (1774-1849) thực hiện. Phần chú giải này là sự tổng hợp tri thức của tác giả dựa trên các tác phẩm cùng loại từ thời các Giáo phụ và được bổ sung, phát triển rất công phu.

Lượng tri thức mà cuốn sách truyền tải đến người đọc ở mức độ vừa đủ. Ngoài ra, đôi chỗ trong tác phẩm có sử dụng văn phong tương đối mạnh mẽ và nghiêm khắc, điều có thể hiểu được nếu xét tới bối cảnh Giáo Hội, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo Anh đương thời, cùng với tác động của các quan điểm thần học và đường lối tu đức nói chung trong Giáo Hội trước Công đồng Vaticanô II. Đây cũng là điểm mà người dịch đã cố gắng giảm bớt hoặc thay thế bằng lối chú giải tham khảo từ các tác giả Công Giáo khác.

Người dịch: Augustine Pham.

Chú Giải Kinh Thánh Tân Ước

01. Chú giải Tin Mừng Mát-thêu
02. Chú giải Tin Mừng Mác-cô
03. Chú giải Tin Mừng Lu-ca
04. Chú giải Tin Mừng Gio-an
05. Chú giải Sách Công Vụ Tông Đồ
06. Chú giải Thư gửi tín hữu Rô-ma
07. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
08. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
09. Chú giải Thư gửi tín hữu Ga-lát
10. Chú giải Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
11. Chú giải Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
12. Chú giải Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
13. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
14. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
15. Chú giải Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
16. Chú giải Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
17. Chú giải Thư gửi ông Ti-tô
18. Chú giải Thư gửi ông Phi-lê-môn
19. Chú giải Thư gửi tín hữu Do-thái
20. Chú giải Thư của Thánh Gia-cô-bê
21. Chú giải Thư 1 của Thánh Phê-rô
22. Chú giải Thư 2 của Thánh Phê-rô
23. Chú giải Thư 1 của Thánh Gio-an
24. Chú giải Thư 2 của Thánh Gio-an
25. Chú giải Thư 3 của Thánh Gio-an
26. Chú giải Thư của Thánh Giu-đa
27. Chú giải Sách Khải Huyền

Các tác giả

Ngoài các ghi chú bổ sung của cha Haydock, tác phẩm này được xây dựng dựa trên nhiều trích dẫn từ các tác giả khác (Người dịch đã ghi lại tường minh thay vì sử dụng ký hiệu viết tắt của bản gốc):

A. – Các ghi chú bổ sung của cha Haydock.
B. – Richard Bristow (1538-1581) – Nhà tranh luận Công Giáo, Học giả Kinh Thánh, người Anh.
C. – Antoine Augustin Calmet O.S.B. (1672-1757) – Linh mục, người Pháp.
Ch. – Richard Challoner (1691-1781) – Giám mục hiệu tòa Doberus, Đại diện Tông Tòa (Vicar) giáo khu Luân Đôn, người Anh.
D. – Jean-Baptiste Du Hamel (1624-1706) – Linh mục, Nhà khoa học, người Pháp.
E. – Willem Hessels van Est (1542-1613) – Nhà thần học Công Giáo, người Hà Lan.
J. – Cornelius Jansen (1510-1576) – Giám mục Ghent, Nhà chú giải Kinh Thánh, người Hà Lan (Đừng lầm với Cornelius Jansen (1585-1638), Giám mục Ypres, người khởi xướng một học thuyết sai lạc về Tội nguyên tổ).
M. – Giovanni Stefano Menochio S.J. (1575-1655) – Linh mục, Học giả Kinh Thánh, người Ý.
Po. – Matthew Poole (1624-1679) – Nhà thần học, Nhà chú giải Kinh Thánh, người Anh.
P. – Charles Walmesley O.S.B. (1722-1797) bút danh Signor Pastorino / Pastorini – Giám mục hiệu tòa Rama, Đại diện Tông Tòa giáo khu Tây Anh, người Anh.
T. – Jacobus Tirinus S.J. (1580-1636) – Linh mục, Học giả Kinh Thánh, người Bỉ.
V. – Henri-François de Vence (1676-1749) – Linh mục, học giả Kinh Thánh, người Pháp.
W. – Thomas Worthington (1549-1627) – Linh mục, người Anh.
Wi. – Robert Witham (1667-1738) – Linh mục, Học giả Kinh Thánh, người Anh.

Scroll to Top