Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca – Lược dịch từ cuốn Chú Giải Kinh Thánh của linh mục Công Giáo người Anh – George Leo Haydock (1774-1849). Trong quá trình dịch có bổ sung kiến thức tham khảo từ một số học giả Công Giáo khác.


Nhập đề


Chương 1

Scroll to Top