Chú giải Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê – Lược dịch từ cuốn Chú Giải Kinh Thánh của linh mục Công Giáo người Anh – George Leo Haydock (1774-1849). Trong quá trình dịch có bổ sung kiến thức tham khảo từ một số học giả Công Giáo khác.


Nhập đề


Chương 1

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh