Chương 1. Cử hành Bí tích Thêm Sức (Điều 880 – 881)

Điều 880

§1. Bí tích Thêm Sức được ban bằng việc xức dầu thánh hiến trên trán, được thực hiện bằng việc đặt tay và đọc những lời được quy định trong các sách phụng vụ đã được chuẩn nhận.

§2. Dầu thánh hiến dùng trong bí tích Thêm Sức phải được Giám mục thánh hiến, kế cả khi bí tích này được linh mục ban.

Điều 881

Nên cử hành bí tích Thêm Sức trong một nhà thờ và trong Thánh Lễ, tuy nhiên, vì một lý do chính đáng và hợp lý, bí tích Thêm Sức có thể cử hành ngoài Thánh Lễ và tại bất cứ nơi nào xứng đáng.