Chương 1. Trường học (Điều 796 – 806)

Điều 796

§1. Trong số các phương tiện giáo dục, các Ki-tô hữu phải nhận thức rằng các trường học có một tầm quan trọng đặc biệt, vì trường học là sự trợ lực chính yếu của cha mẹ trong nhiệm vụ giáo dục.

§2. Các bậc cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ với các giáo viên trường học mà họ đã ủy thác việc giáo dục con cái mình; còn các giáo viên khi thi hành nghiệp vụ phải cộng tác chặt chẽ với các bậc cha mẹ và phải vui lòng lắng nghe họ; phải thành lập và phải đề cao những hiệp hội hoặc những buổi gặp gỡ các phụ huynh.

Điều 797

Các bậc cha mẹ phải được thực sự tự do trong việc chọn trường học; bởi vậy các Ki-tô hữu phải liệu sao cho xã hội dân sự công nhận các bậc cha mẹ có quyền tự do ấy, đồng thời bảo vệ quyền tự do ấy, kể cả bằng những trợ cấp dựa vào đức công bình phân phối.

Điều 798

Các bậc cha mẹ phải trao phó con cái mình cho những trường học nào có một nền giáo dục Công Giáo; nếu không thể làm được như thế, các bậc cha mẹ buộc phải liệu sao để có được một nền giáo dục Công Giáo cần thiết cho con cái mình ngoài trường học.

Điều 799

Các Ki-tô hữu phải cố gắng thế nào để trong xã hội dân sự có được các luật lệ chi phối việc đào tạo thanh thiếu niên và bảo đảm việc giáo dục tôn giáo và luân lý của thanh thiếu niên theo lương tâm của các bậc cha mẹ tại chính các trường học.

Điều 800

§1. Giáo Hội có quyền thành lập và điều khiển các trường thuộc mọi ngành, mọi loại và mọi cấp.

§2. Các Ki-tô hữu phải cổ vũ các trường Công Giáo bằng cách góp phần vào việc thành lập và nâng đỡ các trường ấy, tùy theo khả năng của mình.

Điều 801

Các hội dòng nào có sứ mệnh chuyên về giáo dục, thì phải trung thành duy trì sứ mệnh ấy và phải tích cực dấn thân vào việc giáo dục Công Giáo, ngay cả trong những trường học của hội dòng được thành lập với sự chấp thuận của Giám mục giáo phận.

Điều 802

§1. Nếu không có các trường học đảm nhận một nền giáo dục thấm nhuần tinh thần Ki-tô Giáo, thì Giám mục giáo phận phải liệu sao để các trường ấy được thành lập.

§2. Ở đâu thấy thuận lợi, Giám mục giáo phận phải liệu sao để những trường chuyên nghiệp và kỹ thuật cũng được thành lập cùng với những trường học khác do nhu cầu đặc biệt đòi hỏi.

Điều 803

§1. Trường học Công Giáo là trường học do nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội hoặc do một pháp nhân công của Giáo Hội điều hành, hoặc được nhà chức trách Giáo Hội nhìn nhận là như thế qua một văn bản.

§2. Việc dạy học và việc giáo dục trong một trường học Công Giáo phải dựa trên những nguyên tắc của học thuyết Công Giáo; giáo viên phải trổi vượt về đạo lý chân chính và về đời sống trung thực.

§3. Không một trường học nào, dù thực sự là Công Giáo, được mệnh danh là trường học Công Giáo, nếu không được sự chấp thuận của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội.

Điều 804

§1. Việc dạy học và việc giáo dục tôn giáo mang tính cách Công Giáo được thực hiện trong bất cứ trường học nào, hoặc được truyền đi bằng những phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, đều phải tùy thuộc quyền bính của Giáo Hội; Hội đồng Giám mục ban hành những quy tắc tổng quát liên quan đến phạm vi hoạt động này, và các Giám mục giáo phận tổ chức và giám sát phạm vi này.

§2. Đấng Bản Quyền địa phương phải liệu sao cho những giáo viên được chỉ định dạy về tôn giáo trong các trường học, kể cả các trường học không Công Giáo, phải là những người nổi bật về đạo lý chân chính, về chứng tá đời sống Ki-tô hữu và về chuyên môn sư phạm.

Điều 805

Đấng Bản Quyền địa phương có quyền bổ nhiệm hoặc chuẩn nhận các giáo viên trong giáo phận mình để dạy về tôn giáo và cũng có quyền giải nhiệm họ hoặc yêu cầu họ bãi nhiệm, nếu có một lý do tôn giáo hay thuần phong mỹ tục đòi buộc.

Điều 806

§1. Giám mục giáo phận có quyền trông nom và đi thăm các trường học Công Giáo ở trong địa hạt của mình, kể cả những trường do các thành viên của các hội dòng thành lập hay điều khiển; ngài cũng có quyền ban hành những quy định liên quan đến việc tổ chức chung của các trường học Công Giáo: các quy định này cũng có giá trị đối với những trường do các thành viên của các hội dòng đó điều khiển, miễn là vẫn giữ nguyên tính cách tự trị của hội dòng về việc điều hành nội bộ của các trường ấy.

§2. Dưới sự giám sát của Đấng Bản Quyền địa phương, các vị Điều Hành các trường học Công Giáo phải liệu sao để việc giảng dạy ở trường mình phải có ít là cùng một trình độ như ở các trường học khác trong miền, và phải trổi vượt về phương diện khoa học.