Chương 1. Việc cử hành và thừa tác viên Lễ truyền chức (Điều 1010 – 1023)

Điều 1010

Phải cử hành bí tích Truyền Chức trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hay một ngày lễ buộc, nhưng vì những lý do mục vụ có thể cử hành bí tích này vào những ngày khác, kể cả những ngày thường trong tuần.

Điều 1011

§1. Cách chung, lễ truyền chức phải được cử hành trong nhà thờ chính tòa; nhưng vì lý do mục vụ có thể được cử hành trong một nhà thờ hoặc một nhà nguyện khác.

§2. Phải mời các giáo sĩ và các Ki-tô hữu khác tham dự lễ truyền chức để buổi lễ có thật đông người tham dự.

Điều 1012

Thừa tác viên của bí tích Truyền Chức Thánh là Giám Mục đã được tấn phong.

Điều 1013

Không Giám mục nào được phép tấn phong Giám mục cho ai, nếu trước đó chưa có ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng.

Điều 1014

Trừ khi được Tông Tòa miễn chuẩn, trong lễ tấn phong Giám mục, Giám mục chủ phong phải có thêm ít là hai Giám mục phụ phong khác, tuy nhiên, cùng với các vị ấy, tất cả các Giám mục hiện diện cũng nên tấn phong người được tuyển chọn.

Điều 1015

§1. Mỗi tiến chức linh mục và mỗi tiến chức phó tế phải được chính Giám mục của mình truyền chức, hoặc phải có thư giới thiệu hợp thức của ngài.

§2. Chính Giám mục riêng phải đích thân truyền chức cho những người thuộc quyền mình, nếu ngài không bị một ngăn trở chính đáng; nhưng ngài không thể truyền chức cách hợp thức cho một người thuộc quyền nhưng lại theo nghi lễ Đông Phương, nếu không có một đặc ân của Tòa Thánh.

§3. Vị nào có thể cấp thư giới thiệu để chịu các chức thánh, thì vị ấy cũng có thể đích thân ban các chức ấy, nếu có ấn tích Giám mục.

Điều 1016

Về việc truyền chức phó tế cho những người muốn gia nhập hàng giáo sĩ triều, Giám mục riêng là Giám mục giáo phận tại nơi tiến chức có cư sở hoặc Giám mục giáo phận tại nơi tiến chức đã quyết định dấn thân phục vụ; về việc truyền chức linh mục cho các giáo sĩ triều, Giám mục riêng là Giám mục giáo phận tại nơi tiến chức đã nhập tịch khi chịu chức phó tế.

Điều 1017

Bất cứ một Giám mục nào cũng không thể ban bí tích Truyền Chức ngoài quyền hạn của mình, nếu không có phép của Giám mục giáo phận.

Điều 1018

§1. Các vị sau đây có thể cấp thư giới thiệu cho các giáo sĩ triều:

Giám mục riêng được nói đến ở điều 1016.

Giám Quản tông tòa, cũng như Giám Quản giáo phận với sự chấp thuận của ban tư vấn; Quyền Đại Diện và Quyền Phủ Doãn tông tòa, với sự chấp thuận của hội đồng được nói đến ở điều 495 §2.

§2. Giám Quản giáo phận, Quyền Đại Diện và Quyền Phủ Doãn tông tòa không được cấp thư giới thiệu cho những người đã bị Giám mục giáo phận hay Đại Diện hay Phủ Doãn tông tòa từ chối không cho tiến chức.

Điều 1019

§1. Bề Trên cấp cao của một hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, hoặc của một tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng cấp thư giới thiệu để chịu chức phó tế và chức linh mục cho những người thuộc quyền mình đã được gia nhập vào hội dòng hay tu đoàn cách vĩnh viễn hoặc dứt khoát theo hiến pháp.

§2. Việc truyền chức cho tất cả những thành viên khác thuộc bất cứ hội dòng hoặc tu đoàn nào được chi phối bởi luật dành cho các giáo sĩ triều, mọi đặc ân đã được ban cho các Bề Trên đều bị thu hồi.

Điều 1020

Không được cấp thư giới thiệu, nếu trước đó không có tất cả các chứng thư và văn kiện mà luật buộc phải có chiếu theo quy tắc của các điều 1050 và 1051.

Điều 1021

Có thể gửi thư giới thiệu đến bất cứ Giám mục nào hiệp thông với Tông Tòa, nhưng không được gửi đến một Giám Mục nào thuộc một lễ điển khác với lễ điển của người tiến chức, nếu không có một đặc ân của Tòa Thánh.

Điều 1022

Một khi đã nhận được thư giới thiệu chính thức, Giám Mục truyền chức không được tiến hành việc phong chức, nếu không hoàn toàn chắc chắn về tính xác thực của thư ấy.

Điều 1023

Các thư giới thiệu có thể bị giới hạn hoặc bị thu hồi do vị đã ban cấp hoặc do người kế vị, nhưng một khi đã được ban cấp, thư giới thiệu không mất hiệu lực khi vị ban cấp hết quyền.