Chương 2. Các đại học Công Giáo và các viện cao học khác (Điều 807 – 814)

Điều 807

Giáo Hội có quyền thành lập và điều khiển các trường đại học để góp phần đưa nền văn hóa nhân loại lên cao hơn và thăng tiến con người cách đầy đủ hơn, cũng như để chu toàn nhiệm vụ giáo huấn của chính mình.

Điều 808

Không một trường đại học nào, dù thực sự là Công Giáo, được mang tước hiệu hay được mệnh danh là trường đại học Công Giáo, nếu không được sự chấp thuận của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội.

Điều 809

Nếu có thể và nếu thuận lợi, các Hội đồng Giám mục phải liệu sao để có những đại học hoặc ít là những phân khoa được phân phối cách thích hợp trong địa hạt mình, nhằm đào sâu và giảng dạy các môn học khác nhau, tuy vẫn tôn trọng tính tự trị của các môn học ấy về mặt khoa học, nhưng phải lưu ý tới học thuyết Công Giáo.

Điều 810

§1. Chiếu theo quy chế, nhà chức trách có thẩm quyền phải liệu sao để bổ nhiệm cho các đại học Công Giáo những giảng viên trổi vượt chẳng những về khả năng khoa học và sư phạm, mà còn về giáo lý toàn vẹn và đời sống trung thực nữa, cũng như để giải nhiệm họ, nếu họ thiếu các điều kiện ấy, miễn là vẫn tôn trọng thủ tục do quy chế xác định.

§2. Các Hội đồng Giám mục và các Giám mục giáo phận liên hệ có bổn phận và có quyền lo liệu thế nào để các nguyên tắc của học thuyết Công Giáo được trung thành tuân giữ trong các trường đại học ấy.

Điều 811

§1. Nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội phải liệu sao để thành lập trong các trường đại học Công Giáo một phân khoa, hoặc một học viện, hoặc ít là một diễn đàn thần học, trong đó cũng có những lớp học cho học viên giáo dân nữa.

§2. Trong mỗi trường đại học Công Giáo phải có những lớp thảo luận nhất là về những vấn nạn thần học liên hệ đến các môn học được dạy trong những phân khoa ấy.

Điều 812

Những người dạy các môn thần học trong bất cứ viện cao học nào đều phải có ủy nhiệm thư của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội.

Điều 813

Giám mục giáo phận phải tha thiết quan tâm đến việc mục vụ cho các học viên, kể cả bằng việc thành lập một giáo xứ, hay ít ra bằng việc bổ nhiệm những tư tế cho nhiệm vụ ấy cách cố định, và ngài phải liệu sao để bên cạnh các trường đại học, kể cả các trường đại học không Công Giáo, có những trung tâm đại học Công Giáo để giúp đỡ giới trẻ, nhất là về mặt thiêng liêng.

Điều 814

Những quy định đã được ấn định cho các trường đại học cũng có giá trị như thế đối với các viện cao học khác.