Chương 2. Thừa tác viên Bí tích Rửa Tội (Điều 861 – 863)

Điều 861

§1. Thừa tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là Giám mục, linh mục và phó tế, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 530, 1°.

§2. Nếu thừa tác viên thông thường vắng mặt hoặc bị ngăn trở, thì một giáo lý viên hay một người khác được Đấng Bản Quyền địa phương ủy thác làm nhiệm vụ này, hơn nữa, trong trường hợp cần thiết, bất cứ người nào với ý hướng cần có, đều ban bí tích Rửa Tội cách hợp thức; các vị chủ chăn các linh hồn, nhất là các cha sở, phải liệu sao để dạy cho các Ki-tô hữu biết Rửa Tội đúng cách.

Điều 862

Trừ trường hợp cần thiết, nếu không được phép buộc phải có, không ai có thể ban bí tích Rửa Tội trong một địa hạt khác, dù là ban cho những người thuộc quyền mình.

Điều 863

Việc ban bí tích Rửa Tội cho người thành niên, ít là cho những người đã được trọn mười bốn tuổi, nên được trình lên Giám mục giáo phận, để chính ngài đích thân ban bí tích này, nếu ngài xét thấy điều đó thuận lợi.