Chương 2. Thừa tác viên Bí tích Thêm Sức (Điều 882 – 888)

Điều 882

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Giám mục; linh mục cũng ban bí tích này thành sự, nếu có năng quyền đó chiếu theo luật Phổ quát, hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban riêng cho.

Điều 883

Những vị sau đây đương nhiên có năng quyền ban bí tích Thêm Sức:

những vị được luật đồng hóa với Giám mục giáo phận, trong giới hạn thẩm quyền của mình;

đối với người liên hệ, thì linh mục nào chiếu theo chức vụ hoặc được Giám mục giáo phận ủy quyền Rửa Tội cho một người đã quá tuổi nhi đồng hoặc tiếp nhận một người đã được Rửa Tội và hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo;

đối với những người trong cơn nguy tử, thì cha sở và thậm chí bất cứ linh mục nào.

Điều 884

§1. Giám mục giáo phận phải đích thân ban bí tích Thêm Sức hoặc phải liệu sao để có một Giám mục khác ban bí tích này; nhưng nếu cần, ngài có thể ban năng quyền cử hành bí tích Thêm Sức cho một hay nhiều linh mục nhất định.

§2. Vì một lý do nghiêm trọng, Giám mục và cả linh mục nào có năng quyển ban bí tích Thêm Sức chiếu theo luật hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền ban riêng cho, đều có thể mời các linh mục cùng ban bí tích với mình trong từng trường hợp.

Điều 885

§1. Giám mục giáo phận buộc phải liệu sao để những người thuộc quyền mình được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, khi họ xin điều đó cách thích đáng và hợp lý.

§2. Linh mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức, thì phải sử dụng năng quyền này đối với những người mà vì ích lợi của họ năng quyền đã được ban cho ngài.

Điều 886

§1. Trong giáo phận mình, Giám mục ban bí tích Thêm Sức cách hợp thức cho cả những tín hữu không thuộc quyền ngài, trừ khi Đấng Bản Quyền của họ đã minh nhiên ngăn cấm.

§2. Để ban bí tích Thêm Sức trong giáo phận khác cách hợp thức, một Giám mục cần có phép, ít là được suy đoán cách hợp lý, của Giám mục giáo phận, trừ khi đó là những người thuộc quyền mình.

Điều 887

Trong địa hạt đã được chỉ định cho mình, linh mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức cũng có thể ban bí tích này cách hợp thức cho những người ngoại cư, trừ khi Đấng Bản Quyền của họ đã minh nhiên ngăn cấm điều đó; nhưng ngài không thể ban ban bí tích Thêm Sức cách thành sự cho bất cứ ai trong một địa hạt khác, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 833,3°.

Điều 888

Trong địa hạt mà các thừa tác viên có năng quyền ban bí tích Thêm Sức, thì các ngài cũng có thể ban bí tích ấy trong những nơi miễn trừ.