Chương 4. Quy tắc riêng cho các hiệp hội giáo dân (Điều 327 – 329)

Điều 327

Giáo dân phải coi trọng các hiệp hội được thiết lập nhằm những mục đích thiêng liêng được nói đến ở điều 298, đặc biệt các hiệp hội có mục đích làm cho lĩnh vực trần thế được thấm nhuần tinh thần Ki-tô Giáo, và nhờ đó phát triển sự liên kết khắng khít hơn giữa đức tin và đời sống.

Điều 328

Những vị điều hành các hiệp hội giáo dân, kể cả các hiệp hội được thành lập do đặc ân Tông Tòa, phải liệu sao để hiệp hội của họ cộng tác với các hiệp hội Ki-tô hữu khác, ở đâu thấy hữu ích, hầu sẵn lòng giúp đỡ các công cuộc Ki-tô Giáo khác, nhất là các công cuộc hiện có trong cùng địa hạt.

Điều 329

Những vị điều hành các hiệp hội giáo dân phải liệu sao cho các hội viên được đào tạo đúng mức để làm việc tông đồ riêng của giáo dân.