Chương 5. Đi đến hiện trường và kiểm định tư pháp (Điều 1582 – 1583)

Điều 1582

Để thẩm vấn một vụ án, nếu thẩm phán nhận thấy cần phải đi đến một nơi hay cần phải xem xét một vật, thì phải quyết định điều đó bằng một sắc lệnh, trong đó phải vắn tắt kê khai những điều phải làm trong lúc đi đến hiện trường, sau khi đã bàn hỏi với các bên.

Điều 1583

Phải lập biên bản về việc kiểm định đã được thực hiện.