Đề mục 1. Tội phạm chống lại đạo và tính duy nhất của Giáo Hội (Điều 1364 – 1369)

Điều 1364

§1. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt thông tiền kết, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 194 §1, 2°, ngoài ra, giáo sĩ có thể phải chịu những hình phạt được nói đến ở điều 1336 §1, 1°, 2° và 3°.

§2. Có thể thêm những hình phạt khác, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ, nếu có một sự ngoan cố kéo dài hay sự nghiêm trọng của gương xấu đòi hỏi điều đó.

Điều 1365

Phạm nhân nào vi phạm lệnh cấm thông dự vào việc thánh, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1366

Những bậc cha mẹ hay những người thay quyền cha mẹ đã cho con cái được rửa tội hay được giáo dục trong một tôn giáo không Công Giáo, đều bị phạt vạ hay phải chịu một hình phạt khác thích đáng.

Điều 1367

Những người ném bỏ, lấy hoặc giữ Mình Máu Thánh Chúa với mục đích phạm thánh, phải bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tông Tòa; ngoài ra giáo sĩ có thể phải chịu một hình phạt khác nữa, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ.

Điều 1368

Người nào bội thề bằng cách quả quyết hay hứa một điều gì trước mặt nhà chức trách Giáo Hội, đều phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1369

Trong một buổi biểu diễn, hoặc trong một hội nghị công cộng, hoặc trong khi dùng những phương tiện truyền thông xã hội khác, người nào nói lộng ngôn hoặc xúc phạm nặng nề đến thuần phong mỹ tục, hoặc mạ lỵ, hoặc kích động lòng thù ghét hay khinh dể chống đối tôn giáo hay Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.