Đề mục 1. Việc trừng phạt các tội phạm nói chung (Điều 1311 – 1312)

Điều 1311

Giáo Hội có quyền bẩm sinh và riêng biệt cưỡng chế các Ki-tô hữu phạm pháp bằng những chế tài hình sự.

Điều 1312

§1. Những chế tài hình sự trong Giáo Hội là:

các dược hình hay vạ, được liệt kê trong các điều 1331 – 1333;

các thục hình được nói đến ở điều 1336.

§2. Luật còn có thể thiết lập những thục hình khác khiến cho người Ki-tô hữu không được hưởng một lợi ích thiêng liêng hay vật chất nào đó, và là những thục hình phù hợp với mục đích siêu nhiên của Giáo Hội.

§3. Ngoài ra, còn được dùng những dược hình và những việc sám hối, những dược hình đặc biệt là để ngăn ngừa tội phạm, còn việc sám hối đúng hơn là để thay thế hay gia tăng một hình phạt.