Đề mục 2. Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội (Điều 781 – 792)

Điều 781

Vì toàn thể Giáo Hội mang tính cách truyền giáo do bản chất của mình và vì việc truyền giáo phải được coi là một bổn phận căn bản của dân Chúa, cho nên mọi Ki-tô hữu ý thức được trách nhiệm riêng của mình phải tham gia vào công cuộc truyền giáo.

Điều 782

§1. Việc chỉ đạo tối cao cũng như việc phối trí các sáng kiến và các hoạt động liên quan đến công cuộc truyền giáo và đến sự cộng tác truyền giáo thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Rô-ma và Giám mục đoàn.

§2. Mỗi Giám mục, với tư cách là người chia sẻ trách nhiệm của Giáo Hội phổ quát và của mọi Giáo Hội, phải đặc biệt quan tâm đến công cuộc truyền giáo, nhất là bằng cách phát động, cổ vũ và nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo trong Giáo Hội địa phương của mình.

Điều 783

Vì các thành viên của các tu hội thánh hiến dấn thân phục vụ Giáo Hội do chính sự thánh hiến của mình, cho nên họ buộc phải hoạt động cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo, theo thể thức riêng của hội dòng.

Điều 784

Các vị thừa sai, tức là những người được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội sai đi để thực hiện công cuộc truyền giáo, có thể được tuyển chọn từ những người bản xứ hay không, hoặc là những giáo sĩ triều, hoặc là những thành viên của các tu hội thánh hiến hay của các tu đoàn tông đồ, hoặc là những giáo dân khác.

Điều 785

§1. Để thực hiện công cuộc truyền giáo, phải chọn các giáo lý viên, tức là những giáo dân đã được đào tạo thích đáng và nổi bật về đời sống Ki-tô hữu, để họ chuyên lo việc giảng dạy giáo lý Phúc Âm dưới sự hướng dẫn của vị thừa sai, cũng như việc tổ chức các buổi cử hành phụng vụ và các việc bác ái.

§2. Các giáo lý viên phải được đào tạo trong các trường học dành cho mục đích ấy, nếu không có các trường đó, thì họ phải được các thừa sai hướng dẫn.

Điều 786

Nhờ hoạt động truyền giáo đích thực, Giáo Hội hội nhập vào những dân tộc hay những sắc dân nơi Giáo Hội chưa bén rễ, nhất là Giáo Hội thực hiện hoạt động này bằng cách sai các sứ giả Tin Mừng, cho đến khi những Giáo Hội mới được thiết lập toàn vẹn, nghĩa là khi những Giáo Hội này có sức sống riêng và có đủ phương tiện để có thể tự đảm nhận công việc truyền giáo.

Điều 787

§1. Bằng chứng tá đời sống và bằng lời nói của mình, các thừa sai phải chân thành đối thoại với những người không tin vào Đức Ki-tô, để mở ra cho họ những con đường có thể dẫn họ tới việc nhận biết sứ điệp Tin Mừng, bằng một phương thế thích hợp với tâm tình và văn hóa của họ.

§2. Các ngài phải giảng dạy những chân lý đức tin cho những người mà các ngài xét là đã sẵn sàng đón nhận sứ điệp Tin Mừng, để họ có thể được nhận lãnh bí tích Rửa Tội, khi họ tự ý xin điều ấy. §1. Những ai đã tỏ ý muốn tin nhận Đức Ki-tô, một khi đã mãn thời gian tiền dự tòng, phải được nhận vào hàng dự tòng bằng những nghi thức phụng vụ và tên của họ phải được ghi vào một cuốn sổ dành cho việc ấy.

§2. Nhờ việc đào tạo và tập luyện đời sống Ki-tô Giáo, các dự tòng phải được khai tâm về mầu nhiệm cứu độ và phải được dẫn vào đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái của dân Chúa, cũng như vào việc tông đồ.

§3. Hội đồng Giám mục ban hành những quy chế tổ chức tình trạng dự tòng, bằng cách xác định những điều kiện mà các dự tòng buộc phải có và quy định những đặc ân họ được hưởng.

Điều 789

Các tân tòng phải được đào tạo bằng một lối giảng dạy thích hợp để nhận biết chân lý Tin Mừng sâu sắc hơn và để chu toàn các bổn phận đã được lãnh nhận qua bí tích Rửa Tội, họ phải được thấm nhuần tình yêu chân thành đối với Đức Ki-tô và Giáo Hội của Ngài.

Điều 790

§1. Các Giám mục giáo phận trong các miền truyền giáo.

cổ vũ, điều khiển và phối trí các sáng kiến và công việc liên quan đến sinh hoạt truyền giáo;

liệu sao để ký các hợp đồng cần thiết với các vị Điều Hành các tu hội chuyên hoạt động truyền giáo và để cho mối tương quan với các vị ấy đem lại ích lợi cho việc truyền giáo.

§2. Tất cả các thừa sai, kể cả các tu sĩ, cũng như các trợ tá của họ đang sống dưới quyền tài phán của Giám mục giáo phận, phải tuân theo các quy định do ngài ban hành được nói đến ở §1, 1°.

Điều 791

Để cổ vũ việc cộng tác truyền giáo, mỗi giáo phận phải: 1° khích lệ các ơn gọi truyền giáo;

cử một linh mục chịu trách nhiệm cổ vũ cách hữu hiệu những công cuộc truyền giáo, nhất là các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo;

cử hành hằng năm ngày khánh nhật truyền giáo;

quyên góp cho việc truyền giáo một số tiền tương xứng và chuyển về Tòa Thánh hằng năm.

Điều 792

Các Hội đồng Giám mục phải thành lập và khuyến khích những tổ chức, nhờ đó những người từ các miền truyền giáo đến địa hạt của mình để làm việc hay để học hành được tiếp đón trong tình huynh đệ và được nâng đỡ một cách thích đáng về phương diện mục vụ.