Đề mục 2. Phụng vụ các giờ kinh (Điều 1173 – 1175)

Điều 1173

Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Ki-tô, Giáo Hội cử hành phụng vụ các giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội nghe Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ Mầu Nhiệm Cứu Độ, không ngừng dùng lời kinh tiếng hát để ca ngợi và khẩn cầu Ngài ban ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Điều 1174

§1. Các giáo sĩ buộc phải cử hành phụng vụ các giờ kinh, chiếu theo quy tắc của điều 276 §2, 3°, còn thành viên của các tu hội thánh hiến cũng như của các tu đoàn tông đồ buộc phải cử hành phụng vụ các giờ kinh chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

§2. Tùy hoàn cảnh, các Ki-tô hữu khác cũng được tha thiết mời gọi tham dự phụng vụ các giờ kinh, vì đó là một hoạt động của Giáo Hội.

Điều 1175

Khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, phải giữ đúng thời khắc thật của mỗi giờ kinh, ngần nào có thể.