Đề mục 2. Tội phạm chống lại và tự do của Giáo Hội (Điều 1370 – 1377)

Điều 1370

§1. Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại Đức Giáo Hoàng Rô-ma, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tông Tòa; nếu người ấy là giáo sĩ, thì tùy theo tính cách nghiêm trọng của tội phạm, có thể phải chịu thêm một hình phạt khác nữa, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ.

§2. Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại một người có chức Giám mục, thì bị vạ cấm chế tiền kết; nếu người ấy là giáo sĩ, thì còn bị vạ huyền chức tiền kết nữa.

§3. Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại một giáo sĩ hay một tu sĩ vì khinh dể đức tin hay Giáo Hội, hay quyền bính, hay thừa tác vụ của Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1371

Những người sau đây phải chịu một hình phạt thích đáng:

ngoài trường hợp được nói đến ở điều 1364 §1, người nào dạy một học thuyết đã bị Đức Giáo Hoàng Rô-ma hay Công đồng chung lên án, hoặc ngoan cố khước từ giáo huấn được nói đến ở điều 750 §2 hay ở điều 752, sau khi đã bị Tông Tòa hay Đấng Bản Quyền cảnh cáo mà không rút lại;

người nào, bằng một cách nào khác, không vâng theo lệnh truyền hoặc lệnh cấm hợp pháp của Tông Tòa, của Đấng Bản Quyền hay của Bề Trên, và vẫn ngoan cố không vâng phục sau khi đã bị cảnh cáo.

Điều 1372

Người nào nại đến Công đồng chung hay Giám mục đoàn để chống lại một hành vi của Đức Giáo Hoàng Rô-ma, thì phải bị phạt vạ.

Điều 1373

Người nào công khai kích động những người thuộc quyền chống đối hay thù ghét Tông Tòa hay Đấng Bản Quyền vì một hành vi nào đó của quyền bính hay của thừa tác vụ Giáo Hội, hoặc người nào xúi giục những người thuộc quyền không vâng phục các ngài, thì phải bị vạ cấm chế hay những hình phạt thích đáng khác.

Điều 1374

Người nào ghi danh vào một hiệp hội âm mưu chống lại Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng; còn người nào cố động hoặc điều hành hiệp hội ấy, thì phải bị phạt vạ cấm chế.

Điều 1375

Những người nào ngăn cản việc tự do thi hành một thừa tác vụ hay việc tự do bầu cử hay việc tự do thi hành quyền bính Giáo Hội, hoặc ngăn cản việc sử dụng hợp pháp những của thánh hay những tài sản khác của Giáo Hội, hoặc những người nào hăm dọa một cử tri, hay một người đắc cử, hay một người đang thi hành quyền bính hay một thừa tác vụ Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1376

Người nào xúc phạm đến một đồ vật thánh, dù là động sản hay bất động sản, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1377

Người nào chuyển nhượng tài sản của Giáo Hội mà không có phép cần phải có, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.