Đề mục 3. Chiếm đoạt giáo vụ và những tội phạm khi thi hành giáo vụ ấy (Điều 1378 – 1389)

Điều 1378

§1. Tư tế nào hành động ngược với những quy định của điều 977, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Tòa.

§2. Những người sau đây bị phạt vạ cấm chế tiền kết và bị vạ huyền chức, nếu họ là giáo sĩ:

người nào không phải là tư tế mà dám cử hành phụng vụ Hiến Tế Thánh Thể,

ngoài trường hợp được nêu lên ở §1, người nào dám ban bí tích Giải Tội, hoặc nghe xưng tội như bí tích, mặc dù không thể ban bí tích giải tội cách thành sự.

§3. Trong những trường hợp được nói đến ở §2, tùy mức độ nghiêm trọng của tội phạm, có thể thêm những hình phạt khác nữa, kể cả vạ tuyệt thông.

Điều 1379

Ngoài những trường hợp được nói đến ở điều 1378, người nào giả bộ ban một bí tích nào đó, thì phải chịu một hình phạt chính đáng.

Điều 1380

Người nào cử hành hay lãnh nhận một bí tích nào đó vì mại thánh, thì phải bị phạt vạ cấm chế hay huyền chức.

Điều 1381

§1. Người nào chiếm đoạt một giáo vụ, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.

§2. Việc giữ lại một chức vụ cách bất hợp pháp sau khi đã bị bãi nhiệm hay mãn nhiệm cũng được kể như tương đương với việc chiếm đoạt.

Điều 1382

Giám mục nào phong chức Giám mục cho một người mà không có thư ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, cũng như người nào được vị ấy truyền chức cho, đều bị vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Tòa.

Điều 1383

Giám mục nào vi phạm quy định của điều 1015, phong chức cho một người thuộc quyền một Giám mục khác mà không có thư giới thiệu hợp pháp, thì bị cấm truyền chức trong vòng một năm. Còn người được thụ phong thì tức khắc bị vạ huyền chức.

Điều 1384

Ngoài các trường hợp được nói đến ở những điều 1378-1383, người nào tìm cách chiếm đoạt một nhiệm vụ của tư tế hay một thừa tác vụ thánh cách bất hợp pháp, thì có thể phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1385

Người nào trục lợi cách bất hợp pháp trên các bổng lễ, thì phải bị phạt vạ hoặc phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1386

Người nào biếu hoặc hứa bất cứ điều gì cho người đang thi hành một chức vụ trong Giáo Hội, để họ làm hay bỏ qua một điều gì đó cách bất hợp pháp, thì phải chịu một hình phạt thích đáng; cả người nhận quà biếu hay lời hứa ấy cũng bị phạt như vậy.

Điều 1387

Tư tế nào dụ dỗ hối nhân phạm tội nghịch điều răn thứ sáu của Thập Giới trong khi giải tội, hay nhân dịp giải tội, hay viện cớ giải tội, thì phải bị phạt vạ huyền chức, cấm chế, bãi nhiệm tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm, và phải bị sa thải khỏi bậc giáo sĩ trong những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Điều 1388

§1. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm ấn tòa giải tội, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Tòa; còn vị nào chỉ vi phạm cách gián tiếp, thì phải bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

§2. Thông dịch viên và những người khác được nói đến ở điều 983 §2, vi phạm bí mật, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả vạ tuyệt thông.

Điều 1389

§1. Người nào lạm dụng quyền bính hay chức vụ Giáo Hội, thì phải bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi hay của việc thiếu sót, kể cả hình phạt bãi nhiệm, trừ khi luật hay mệnh lệnh đã thiết lập một hình phạt đối với sự lạm dụng ấy.

§2. Còn người nào, do lỗi sơ suất, thực hiện hay bỏ qua cách bất hợp pháp một hành vi thuộc quyền bính, thừa tác vụ, hay chức vụ của Giáo Hội, khiến cho người khác bị thiệt hại, thì phải chịu một hình phạt thích đáng.