Đề mục 5. Tội phạm nghịch với các nghĩa vụ đặc biệt (Điều 1392 – 1396)

Điều 1392

Giáo sĩ hay tu sĩ hành nghề thương mại hay kinh doanh nghịch với những quy định của các điều luật, thì phải bị phạt, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Điều 1393

Người nào vi phạm các nghĩa vụ được áp đặt cho mình như là hình phạt, thì có thể phải chịu một hình phạt thích đáng.

Điều 1394

§1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 194 §1, 3°, một giáo sĩ mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự, thì bị vạ huyền chức tiền kết; nếu đương sự không hối cải và vẫn tiếp tục gây gương xấu, sau khi đã bị cảnh cáo, thì có thể phải chịu những hình phạt tước đoạt càng ngày càng nặng, và kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ.

§2. Tu sĩ đã có lời khấn vĩnh viễn mà không phải là giáo sĩ, nếu mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự, thì bị vạ cấm chế tiền kết, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 694.

Điều 1395

§1. Giáo sĩ nào tư hôn, ngoài trường hợp được nói đến ở điều 1394, và giáo sĩ nào thường xuyên ở trong một tội bề ngoài khác nghịch giới răn thứ sáu của Thập Giới với gương xấu, thì phải bị phạt vạ huyền chức; và nếu còn tiếp tục phạm tội, sau khi đã bị cảnh cáo, thì có thể phải tuần tự chịu thêm những hình phạt khác, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ.

§2. Giáo sĩ nào thực hiện một tội phạm nghịch giới răn thứ Sáu của Thập Giới bằng một cách khác, nếu thực sự tội phạm đã được thực hiện bằng vũ lực, hay với sự hăm dọa, hay cách công khai, hay với một vị thành niên dưới mười sáu tuổi, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ, nếu trường hợp đòi hỏi điều đó.

Điều 1396

Người nào vi phạm nặng nghĩa vụ cư trú, mà giáo vụ buộc phải giữ, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc bãi nhiệm sau khi đã bị cảnh cáo.