Đề mục 6. Tội phạm đến sự sống và tự do của con người (Điều 1397 – 1398)

Điều 1397

Người nào phạm tội sát nhân, hoặc dùng yũ lực hay mưu kế để bắt cóc, hoặc giam giữ, hoặc hủy hoại thân thế, hoặc đả thương trầm trọng một người nào đó, thì phải chịu những hình phạt tước đoạt và cấm chế được nói đến ở điều 1336, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm; còn tội sát nhân phạm đến những người được nói đến ở điều 1370, thì đương sự phải chịu những hình phạt do chính điều luật ấy quy định.

Điều 1398

Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết.