Tiết 1. Tòa án có thẩm quyền (Điều 1671 – 1673)

Điều 1671

Do luật riêng, các vụ án hôn nhân của những người đã được rửa tội, thuộc quyền thẩm phán Giáo Hội.

Điều 1672

Các vụ án liên quan đến những hiệu lực thuần túy dân sự của hôn nhân thuộc quyền thẩm phán dân sự, trừ khi luật địa phương ấn định rằng thẩm phán Giáo Hội có thể cứu xét và giải quyết chính các vụ án đó, nếu các vụ án ấy được giải quyết như là vấn đề phụ và tùy tòng.

Điều 1673

Đối với những vụ án về tính bất thành của hôn nhận mà Tông Tòa không dành riêng cho mình, thì tòa án có thẩm quyền là:

tòa án tại nơi hôn nhân đã được cử hành;

tòa án tại nơi bị cáo có cư sở hay bán cư sở;

tòa án tại nơi nguyên cáo có cư sở, miễn là cả hai bên đều cư ngụ trong địa hạt của cùng một Hội đồng Giám mục, và miễn là có sự đồng ý của vị Đại Diện tư pháp tại nơi bị cáo có cư sở, sau khi bị cáo đã được hỏi ý kiến;

tòa án tại nơi mà trong thực tế đã thu thập được hầu hết các chứng cớ, miễn là có sự đồng ý của vị Đại Diện tư pháp tại nơi bị cáo có cư sở, sau khi đã hỏi bị cáo có khước biện hay không.