Tiết 2. Quyền kháng nghị hôn nhân (Điều 1674 – 1675)

Điều 1674

Những người có năng cách kháng nghị hôn nhân là:

những người phối ngẫu;

công tố viên, khi sự bất thành của hôn nhân đã trở thành công khai, nếu không thể thành sự hóa, hoặc không có lợi nếu thành sự hóa.

Điều 1675

§1. Hôn nhân nào đã không bị tố cáo khi hai người phối ngẫu còn sống, thì cũng không thế bị tố cáo khi một trong hai hay cả hai đã chết, trừ khi vấn đề thành sự của hôn nhân là vấn đề tiên quyết để giải quyết một cuộc tranh tụng khác hoặc ở tòa án Giáo Hội hoặc ở tòa án dân sự.

§2. Nhưng nếu một người phối ngẫu chết trong khi vụ án chưa ngã ngũ, thì phải giữ điều 1518.