CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA (142–184)

1421102

Qua mặc khải, “Thiên Chúa vô hình, do tình thương chan hòa của Ngài, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu và liên lạc với họ để mời gọi họ và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của chính Ngài.”1 Đức tin là sự đáp lại thích đáng đối với lời mời gọi ấy.

1432087

Bằng đức tin, con người đem trí khôn và ý chí của mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Con người đặt trọn bản thân quy thuận Thiên Chúa, Đấng mặc khải.2 Thánh Kinh gọi việc đáp lại này của con người đối với Thiên Chúa, Đấng mặc khải, là “sự vâng phục của đức tin.”3


Mục lục


Chú thích

1 CĐ Va-ti-ca-nô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 2: AAS 58 (1966) 818.

2 X. CĐ Va-ti-ca-nô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum 5: AAS 58 (1966) 819.