Mục 9. “Tôi tin có Hội Thánh Công Giáo” (Giáo lý số 748 – 750)

748. “Ánh sáng muôn dân chính là Chúa Ki-tô, nên Thánh Công đồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần hết lòng mong ước chiếu giãi trên mọi người ánh sáng của Chúa Ki-tô phản chiếu trên dung nhan Hội Thánh, bằng việc rao truyền Tin Mừng cho mọi thụ tạo”. Những lời trên đây mở đầu “Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh” của Công đồng Va-ti-ca-nô II. Qua đó, Công đồng cho thấy tín điều về Hội Thánh hoàn toàn tùy thuộc những tín điều về Đức Giê-su Ki-tô. Hội Thánh không có ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng của Đức Ki-tô. Các giáo phụ thường ví Hội Thánh như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

749. Tín điều về Hội Thánh còn tùy thuộc tín điều về Chúa Thánh Thần. “Quả thế, sau khi cho thấy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch và là Đấng ban phát mọi sự thánh thiện, bây giờ chúng tôi tuyên xưng rằng chính Người đã ban phát cho Hội Thánh sự thánh thiện (x. Giáo lý Rô-ma 1,10,1)”. Theo cách nói của các Giáo Phụ”, Hội Thánh là môi trường hoạt động của Chúa Thánh Thần (Thánh Hipôlitô, truyền thống các tông đồ).

750 811 169. Tin có Hội Thánh Công Giáo, Thánh Thiện, (kinh Tin Kính Ni-xê-a – Constantinôpôli còn thêm), Duy Nhất và Tông Truyền không tách rời khỏi đức tin vào Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Trong kinh Tin Kính các tông đồ, chúng ta tuyên xưng “tôi tin có Hội Thánh”, chứ không phải “tôi tin kính Hội Thánh”, vì Hội Thánh là công trình của Thiên Chúa, không thể lẫn lộn với chính Thiên Chúa. Hội Thánh còn dùng cách tuyên xưng này để nhấn mạnh tất cả những hồng ân mà Người dành cho Hội Thánh đều do lòng nhân từ của Người (Giáo lý Rô-ma 1,10,22).