Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

I. LỜI CHÚA

“Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,25-27).

II. TRÌNH BÀY

1. Chúa Giê-su thành lập Hội Thánh

Hội Thánh được thành lập qua nhiều giai đoạn:

Trước hết, Thiên Chúa chọn dân Ít-ra-en làm dân riêng để gìn giữ lời hứa cứu độ. Nhưng dân tộc này đã không đi đúng đường lối Thiên Chúa nên bị phế bỏ.

Tuy nhiên, trong Ít-ra-en vẫn còn một nhóm người trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã kêu gọi họ để thiết lập một Ít-ra-en mới là Hội Thánh, trước tiên, phải kể đến các Tông đồ và những người thành tâm tin theo Chúa. Chúa Giê-su huấn luyện các Tông đồ, cho sống chung với Người, rồi đặt Phê-rô làm đầu. Đây là hạt nhân làm phát triển Hội Thánh đến tận cùng trái đất.

2. Hội Thánh là một mầu nhiệm

Gọi Hội Thánh là mầu nhiệm, vì cùng với tổ chức hữu hình bên ngoài, Hội Thánh còn có sức sống bên trong, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, chuyển thông cho mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái.

Xét bề ngoài, Hội Thánh gồm bởi những con người (hàng giáo sĩ và giáo dân), có luật lệ hướng dẫn, có các sinh hoạt làm sống động… giống như một tổ chức xã hội.

Xét bên trong, Hội Thánh có nguồn gốc là chính Chúa Ba Ngôi, có các phương tiện siêu nhiên như Lời Chúa, các Bí tích giúp người tín hữu đạt tới mục đích siêu nhiên là hạnh phúc Nước Trời. Những yếu tố nội tại này làm cho Hội Thánh không còn chỉ là một tổ chức trần gian, nhưng trước hết, là tổ chức thiêng liêng.

3. Các hình ảnh diễn tả Hội Thánh

Công đồng Vaticanô II đã lấy từ Thánh Kinh một số hình ảnh về Nước Trời để diễn tả Hội Thánh, ví dụ: Hội Thánh là đàn chiên, là vườn nho, là cánh đồng lúa, là Đền thờ, là hiền thê của Chúa Ki-tô…

III. BÀI HỌC

Hỏi: Hội Thánh được thành lập thế nào?

Trả lời: Khởi đầu, Chúa Giê-su chọn 12 tông đồ, huấn luyện họ rồi đặt Phê-rô làm đầu. Chính cộng đoàn này là hạt nhân làm phát triển Hội Thánh.

Hỏi: Tại sao gọi Hội Thánh là mầu nhiệm?

Trả lời: Gọi Hội Thánh là mầu nhiệm vì cùng với tổ chức bên ngoài, Hội Thánh còn có sức sống bên trong, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi và chuyển thông cho mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái.

Hỏi: Hãy kể ra ít nhiều hình ảnh lấy trong Thánh Kinh để diễn tả Hội Thánh?

Trả lời: Công đồng Vaticanô II đã lấy từ Thánh Kinh một số hình ảnh diễn tả về Hội Thánh, ví dụ: đàn chiên, vườn nho, cánh đồng lúa, Đền thờ, hiền thê của Chúa Ki-tô.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Thiên Chúa đã thiết lập Hội Thánh để ban ơn cứu độ cho loài người. Tôi muốn thuộc trọn về Hội Thánh.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, con tin rằng, ngày con được Rửa tội là ngày con chính thức được nhận vào Hội Thánh. Xin cho con được sớm lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được sống mãi trong Hội Thánh.

Scroll to Top