Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

“Lạy Cha, xin cho họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17,23).

II. TRÌNH BÀY

Ngay từ những thế kỷ đầu, các tín hữu đã tuyên xưng Hội Thánh có những đặc tính: duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền.

1. Hội Thánh duy nhất

a. Duy nhất nghĩa là chỉ có một

– Chúa Giê-su chỉ thiết lập MỘT Hội Thánh trên nền tảng Phê-rô và các Tông đồ (x. Mt 16,16).

– Những người gia nhập Hội Thánh chỉ tuyên xưng một Đức tin, cùng chung việc phụng thờ Thiên Chúa, cùng hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ gia đình con cái Thiên Chúa (x. Ep 4,5).

b. Sống đặc tính duy nhất:

Người tín hữu có nghĩa vụ tăng cường tinh thần hiệp nhất trong Hội Thánh:

– Sống phù hợp với giáo lý của Hội Thánh.

– Đồng tâm nhất trí tham gia các sinh hoạt trong Giáo phận, Giáo xứ.

– Cầu nguyện và sống hiệp nhất.

2. Hội Thánh thánh thiện

Thiên Chúa là Đấng thánh. Ai liên kết với Thiên Chúa thì được thông phần sự thánh thiện của Người. Hội Thánh là thánh vì Hội Thánh hằng liên kết với Chúa Ki-tô.

a. Sau đây là một số điểm chứng tỏ Hội Thánh là thánh:

– Chúa Ki-tô, Đấng sáng lập Hội Thánh là nguồn mạch sự thánh thiện.

– Đạo lý của Hội Thánh là đạo lý của Chúa Ki-tô.

– Hội Thánh hằng được Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa.

– Hội Thánh hằng sử dụng các phương tiện Chúa ban nhất là các Bí tích để giúp tín hữu nên thánh.

– Hội Thánh hằng trổ sinh hoa trái thánh thiện.

b. Tuy nhiên, trong thực tế, Hội Thánh chưa đạt được mức thánh thiện trọn vẹn vì còn nhiều phần tử tội lỗi trong Hội Thánh. Vì thế, Hội Thánh luôn phải thanh tẩy như công đồng Vaticanô II dạy: “Hội Thánh, vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng, nên vừa thánh thiện vừa luôn phải thanh tẩy mình” (Hc. HT 8).

c. Gương các thánh: để khích lệ các tín hữu nỗ lực sống thánh, Hội Thánh đã tuyên dương các phần tử ưu tú, nhất là đã giới thiệu Đức Ma-ri-a như gương mẫu thánh thiện tuyệt hảo cho mọi người noi theo.

3. Hội thánh Công giáo

Công giáo là đạo chung, đạo đón nhận mọi người.

a. Trong Tin mừng, Chúa Giê-su có những lời nói và hành động diễn tả tính Công giáo của Hội Thánh:

– Chúa nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19): Chúa mời gọi mọi người, mọi thời đại gia nhập Hội Thánh.

– Chúa nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga 10,16): mọi người được mời gọi vào Hội Thánh.

– Chúa khen ngợi lòng tin của viên đại đội trưởng ngoại giáo (x. Mt 8,10): Chúa gặp gỡ phụ nữ xứ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp (x. Ga 4,5-42); Chúa vượt biển sang vùng đất dân ngoại (x. Mt 4,12);… Chúa muốn cả các dân khác cũng vào Hội Thánh Chúa, chứ không phải chỉ có dân Ít-ra-en.

b. Hội Thánh hằng hoạt động truyền giáo. Hội Thánh luôn đón nhận tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi tầng lớp. Hội Thánh tôn trọng văn hóa của họ, đón nhận mọi truyền thống tốt đẹp vào gia tài tinh thần của mình, miễn là chúng không trái với đức tin.

Hội Thánh hằng đi đến các dân tộc để rao giảng Tin mừng cứu độ.

4. Hội Thánh tông truyền

Tông truyền là do các tông đồ truyền lại:

a. Chúa Giê-su quy tụ các tông đồ, dạy dỗ họ rồi sai đi giảng đạo muôn nơi, làm chứng về sự chết và sự sống lại của Người.

b. Nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, Đức tin và giáo lý các tông đồ được truyền lại trọn vẹn cho chúng ta.

c. Tính tông truyền luôn được thể hiện trong sinh hoạt của Hội Thánh:

– Các Đức Giáo Hoàng liên tục kế vị thánh Phê-rô, thi hành nhiệm vụ Chủ chăn trên toàn thể Hội Thánh.

– Các Đức Giám Mục kế vị các tông đồ, liên kết với nhau và với Đức Giáo Hoàng làm thành Giám Mục đoàn, có nghĩa vụ đối với Giáo phận mình và Hội Thánh toàn cầu.

– Chính nhờ nghi thức đặt tay mà chức Tư Tế phẩm trật từ thời các tông đồ được trao cho một số người trong Hội Thánh để làm thừa tác viên phục vụ dân Chúa.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Hội Thánh Chúa Ki-tô có mấy đặc tính?

Trả lời: Hội Thánh có 4 đặc tính là duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền.

Hỏi: Vì sao ta biết Hội Thánh là duy nhất?

Trả lời: Vì Chúa Ki-tô chỉ thiết lập một Hội Thánh, các tín hữu đều tuyên xưng một đức tin, cùng tham dự việc thờ phượng Thiên Chúa, cùng tuân phục Đức Giáo Hoàng và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ.

Hỏi: Vì sao ta biết Hội Thánh là thánh thiện?

Trả lời: Vì Hội Thánh có Chúa Ki-tô là đầu, có Chúa Thánh Thần gìn giữ và thánh hóa, có các phương tiện nên thánh và có các hoa trái thánh thiện.

Hỏi: Vì sao ta biết Hội Thánh là Công giáo?

Trả lời: Vì Hội Thánh nhận mọi người ở mọi thời đại. Ai thiện tâm đều có thể gia nhập đạo Công giáo.

Hỏi: Vì sao ta biết Hội Thánh là tông truyền?

Trả lời: Vì giáo lý đức tin và phẩm trật của một Hội Thánh là do các tông đồ truyền lại.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Tôi luôn tin và sống những điều Hội Thánh dạy để xứng đáng là thành phần của Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là nguồn sự thánh thiện, con xin đặt cả cuộc đời con dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh để được kết hợp với Chúa mà nên thánh.

Scroll to Top