Bài 28. Bí tích Rửa Tội

I. LỜI CHÚA

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

II. TRÌNH BÀY

Trong cuộc đàm thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Chúa Giê-su bảo: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5). Thế rồi, trước khi về trời, Chúa truyền cho các tông đồ rằng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Hai lời này nói lên tầm quan trọng của phép Rửa tội, cũng như điều kiện để lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

1. Bí tích Rửa tội là gì?

Là Bí tích do Chúa Giê-su thiết lập, cho ta được tha thứ khỏi tội nguyên tổ và các tội phạm phải trước khi lãnh nhận Bí tích ấy; đồng thời, thông ban sự sống siêu nhiên, cho ta được làm con Chúa và làm con Hội Thánh.

Làm con Chúa: tội lỗi làm tắc nghẽn mạch sống siêu nhiên mà Thiên Chúa đổ vào lòng ta. Giờ đây, nhờ phép Rửa, mạch sống ấy được khai thông, sự sống Thiên Chúa lại chảy vào linh hồn ta. Như thế, nhờ Bí tích Rửa tội, ta trở thành con cái Chúa, đáng được hưởng gia nghiệp trên trời.

Làm con Hội Thánh: Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm (nhiệm thể) của Chúa Giê-su, có Chúa là đầu, các tín hữu là chi thể. Khi một người lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người ấy được tháp nhập vào nhiệm thể. Hơn nữa, chính Hội Thánh cử hành Bí tích Rửa tội, thông ban cho người ấy sự sống siêu nhiên. Vì thế, người ấy cũng được làm con Hội Thánh.

2. Bí tích Rửa tội liên hệ với cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giê-su thế nào?

Chúa Giê-su đã chết, được mai táng trong mồ rồi sống lại. Người lãnh nhận Bí tích Rửa tội phải như chết đi với tội lỗi, chịu mai táng với Chúa Giê-su, rồi mới hy vọng sống lại với Chúa (xưa kia, người chịu phép Rửa phải ngụp lặn trong hồ nước như chôn trong mồ). Vì thế, cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giê-su là nguyên nhân, là sức mạnh và là mẫu gương cho việc chết đi và sống lại của người tín hữu.

3. Người lãnh nhận Bí tích Rửa tội thề hứa những gì?

Thề hứa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những cái thuộc ma quỷ, xa lánh tội lỗi; thề hứa tin theo Chúa Ki-tô và tuân giữ lề luật của Người.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Bí tích Rửa tội có cần thiết không?

Trả lời: Bí tích Rửa tội rất cần thiết, như lời Chúa phán: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Hỏi: Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn nào?

Trả lời: Bí tích Rửa tội tha tội tổ tông và tội riêng, làm cho ta trở nên con Chúa và con Hội Thánh.

Hỏi: Người lãnh nhận Bí tích Rửa tội thề hứa những gì?

Trả lời: Họ thề hứa từ bỏ ma quỷ và tin theo Chúa Ki-tô.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Tôi quyết từ bỏ mọi ham mê tội lỗi để xứng đáng là môn đệ Chúa Ki-tô.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Bí tích Rửa tội cho con được làm con Chúa và con Hội Thánh. Xin cho con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh nhận Bí tích cao trọng này.

Scroll to Top