Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

I. LỜI CHÚA

Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi (Dt 4,12), là Lời ban ân sủng, Lời có thể xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến (Cv 20,32).

II. TRÌNH BÀY

Thiên Chúa đã tỏ mình cho loài người cách chắc chắn qua Thánh Kinh. Nhờ Thánh Kinh, chúng ta biết được Thiên Chúa là ai, Người yêu thương ta thế nào và ta phải làm gì để đáp lại tình yêu ấy.

1. Chúng ta phải có thái độ nào đối với Thánh Kinh?

Chúng ta phải đón nhận Thánh Kinh trong tâm tình vui mừng, tạ ơn và ước muốn được Lời Chúa dạy dỗ.

– Vui mừng, vì Lời Chúa là lời tình yêu. Vì yêu thương, Chúa mời gọi chúng ta đến với Người để Người cho ta được sống hạnh phúc trong gia đình của Người. Lời mời gọi đầy yêu thương này được ghi trong Thánh Kinh.

– Tạ ơn, vì Thiên Chúa cao cả đã ban cho loài người hèn mọn những phương tiện thiết yếu và chắc chắn để nhận biết, yêu mến và phụng thờ Người. Những phương tiện ấy được ghi trong Thánh Kinh.

– Ước muốn được dạy dỗ: Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh ký ghi lại vì phần rỗi chúng ta. Bởi vậy, “mọi sự trong Thánh Kinh được Thiên Chúa linh hứng có ích lợi cho việc dạy dỗ, biện bác, sửa trị và rèn luyện trong công chính: để người của Thiên Chúa trở nên trọn hảo và sẵn sàng thực hiện mọi việc lành” (2 Tm 1,16-17; Hc MK 11).

2. Ta phải đọc Thánh Kinh thế nào?

a. Phải đọc Thánh Kinh trong đức tin với tâm tình khiêm tốn đơn sơ: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và nâng cao kẻ khiêm nhường” (Lc 1,51-52):

– Đọc trong ước muốn được dạy dỗ: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1 Sm 3,10).

– Và sẵn sàng thực hiện điều Chúa dạy: “Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

b. Phải đọc trong Hội Thánh: Lối hành văn của Thánh Kinh nhiều khi khác với lối hành văn Việt ngữ, cả cách lý luận, trình bày tư tưởng cũng có thể xa lạ đối với người Việt Nam. Do đó, phải đọc Thánh Kinh theo hướng dẫn của Hội Thánh chứ không theo ý kiến riêng của mình hay một cá nhân nào, nhất là trong những điểm khó hiểu.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Ta phải đón nhận Thánh Kinh thế nào?

Trả lời: Ta phải đón nhận Thánh Kinh trong tâm tình vui mừng, tạ ơn.

Hỏi: Ta phải đọc Thánh Kinh thế nào?

Trả lời: Ta phải đọc Thánh Kinh trong đức tin với tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, trong ước muốn được dạy dỗ và sẵn sàng thực hiện điều Chúa dạy.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Vì yêu thương, Thiên Chúa gặp gỡ loài người. Người nói với tôi qua Thánh Kinh. Tôi đón nhận Lời Người trong tâm tình vui mừng, tạ ơn và hân hoan học hỏi theo sự hướng dẫn của Hội Thánh để Lời Chúa sinh hoa trái trong đời tôi.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng, Thánh Kinh là ánh sáng soi cho đời sống. Xin cho con thành tâm lắng nghe Lời Chúa và tập biết sống theo Lời Chúa dạy bảo.

Scroll to Top