Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

II. TRÌNH BÀY

Bí tích cần thiết nhất để được sống đời đời là Bí tích Rửa tội, Bí tích cao trọng nhất là Bí tích Thánh Thể.

1. Bí tích Thánh Thể là gì?

Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để ban Mình Máu Người hiện diện dưới hình thức bánh rượu mà nuôi linh hồn ta.

“Hiện diện”: Khi Linh mục đọc lời truyền phép thì Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giê-su cách nhiệm mầu. Đây là mầu nhiệm tình yêu cao vời ta không thể suy thấu, mà phải lấy đức tin đón nhận. Cho nên, sau khi truyền phép, chủ tế đọc: “Đây là mầu nhiệm đức tin.”

– Để nuôi sống ta phần hồn: khi Chúa Giê-su dùng chính Bánh và Rượu là lương thực cốt yếu của loài người để đổi thành Mình và Máu Người là có ý dạy ta: như của ăn thức uống cần cho thể xác thế nào, thì Mình và Máu Chúa Giê-su cũng là lương thực cần cho đời sống tâm linh như thế.

2. Phải kính thờ Chúa Giê-su ngự trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

Ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?

Trả lời: Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để biến Bánh Rượu nên Mình Máu Người làm lương thực nuôi sống ta phần hồn.

Hỏi: Chúa Giê-su ngự trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

Trả lời: Chúa Giê-su ngự thật trong Bí tích Thánh Thể, nghĩa là trong mỗi hình Bánh, hình Rượu dù nhỏ bé cũng có toàn vẹn Chúa Giê-su.

Hỏi: Ta phải kính thờ Chúa Giê-su trong Thánh Thể thế nào?

Trả lời: Ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, giữ sự nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Thánh Thể là Bí tích trọng đại nhất và là lương thực nuôi sống linh hồn. Hiện giờ tôi chưa được hiệp lễ, nhưng tôi cố gắng giữ thái độ cung kính mỗi khi bước vào nhà thờ và ước ao được hiệp lễ.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Con chưa được rước Chúa, nhưng con tin vững vàng Chúa ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Xin đừng để con bao giờ nghi ngờ điều ấy.

Lên đầu trang