Bài 30. Bí tích Thánh Thể

I. LỜI CHÚA

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

II. TRÌNH BÀY

Bí tích cần thiết nhất để được sống đời đời là Bí tích Rửa tội, Bí tích cao trọng nhất là Bí tích Thánh Thể.

1. Bí tích Thánh Thể là gì?

Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để ban Mình Máu Người hiện diện dưới hình thức bánh rượu mà nuôi linh hồn ta.

“Hiện diện”: Khi Linh mục đọc lời truyền phép thì Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giê-su cách nhiệm mầu. Đây là mầu nhiệm tình yêu cao vời ta không thể suy thấu, mà phải lấy đức tin đón nhận. Cho nên, sau khi truyền phép, chủ tế đọc: “Đây là mầu nhiệm đức tin.”

– Để nuôi sống ta phần hồn: khi Chúa Giê-su dùng chính Bánh và Rượu là lương thực cốt yếu của loài người để đổi thành Mình và Máu Người là có ý dạy ta: như của ăn thức uống cần cho thể xác thế nào, thì Mình và Máu Chúa Giê-su cũng là lương thực cần cho đời sống tâm linh như thế.

2. Phải kính thờ Chúa Giê-su ngự trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

Ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?

Trả lời: Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để biến Bánh Rượu nên Mình Máu Người làm lương thực nuôi sống ta phần hồn.

Hỏi: Chúa Giê-su ngự trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

Trả lời: Chúa Giê-su ngự thật trong Bí tích Thánh Thể, nghĩa là trong mỗi hình Bánh, hình Rượu dù nhỏ bé cũng có toàn vẹn Chúa Giê-su.

Hỏi: Ta phải kính thờ Chúa Giê-su trong Thánh Thể thế nào?

Trả lời: Ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, giữ sự nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Thánh Thể là Bí tích trọng đại nhất và là lương thực nuôi sống linh hồn. Hiện giờ tôi chưa được hiệp lễ, nhưng tôi cố gắng giữ thái độ cung kính mỗi khi bước vào nhà thờ và ước ao được hiệp lễ.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Con chưa được rước Chúa, nhưng con tin vững vàng Chúa ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Xin đừng để con bao giờ nghi ngờ điều ấy.

Scroll to Top