Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

I. LỜI CHÚA

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

II. TRÌNH BÀY

Hội Thánh là dân Thiên Chúa được tổ chức theo phẩm trật, nghĩa là gồm giáo dân và các vị lãnh đạo, có vị trí và công việc nhất định. Các vị lãnh đạo được tuyển chọn và trao nhiệm vụ qua Bí tích Truyền Chức thánh.

1. Bí tích Truyền Chức thánh là gì?

Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để thánh hiến những vị mà Chúa muốn trao cho tác vụ thánh trong dân Chúa. Các vị ấy là các Giám mục, Linh mục và Phó tế.

Tác vụ thánh gồm việc rao giảng Lời Chúa, tế lễ và cử hành Bí tích, tổ chức và phục vụ dân Chúa.

2. Ai có quyền ban Chức thánh?

Chỉ những Đấng kế vị các tông đồ, tức là các Giám mục, mới có quyền cử hành Bí tích Truyền Chức thánh.

3. Ai được lãnh nhận các Chức thánh?

Chỉ những người Thiên Chúa gọi mới được lãnh nhận chức thánh, như lời Thánh Phao-lô trong Thư gửi tín hữu Do-thái: “Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi” (Dt 5,4).

Ơn gọi này phải được chính đương sự tự nguyện đáp lại và được Hội Thánh thẩm định.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Bí tích Truyền Chức thánh là gì?

Trả lời: Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để thánh hiến những vị mà Chúa muốn trao cho tác vụ thánh trong dân Chúa.

Hỏi: Ai được lãnh Bí tích Truyền Chức thánh?

Trả lời: Chỉ những người Thiên Chúa gọi mới được lãnh nhận chức thánh mà thôi.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Các Linh mục là người thay mặt Chúa điều hành cộng đoàn. Tôi luôn tôn kính và vâng phục các ngài.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa được tổ chức theo phẩm trật. Xin Chúa cho nhiều người biết đáp lại tiếng Chúa gọi để phục vụ dân Chúa.

Scroll to Top