Sách Ngôn Sứ Hô-sê

Chương 5

Tư tế và vua chúa quan quyền đưa dân tới suy vong

1 Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Ít-ra-en, hãy chú ý,
hỡi triều đình, hãy lắng tai!
Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp,
thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy,
thành chiếc lưới giăng trên núi Ta-bo.

2 Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố.
Còn Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng hết thảy.

3 Ép-ra-im, Ta biết nó, và Ít-ra-en đâu khuất mắt Ta!
Chính vì ngươi, hỡi Ép-ra-im, ngươi đã làm điếm,
mà Ít-ra-en ra nhơ bẩn.

4 Các việc chúng làm không cho chúng trở lại
với Thiên Chúa của chúng.
Đã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết ĐỨC CHÚA là ai.

5 Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.
Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.
Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.

6 Chúng mang chiên mang bò đến tìm ĐỨC CHÚA,
nhưng chúng sẽ không gặp được Người, vì Người đã tránh mặt.

7 Chúng phản bội ĐỨC CHÚA, vì đã sinh những đứa con hoang;
giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị hủy diệt
cùng với sản nghiệp chúng.

Cảnh huynh đệ tương tàn

8 Tại Ghíp-a, hãy rúc tù và, hãy thổi kèn ở Ra-ma,
tại Bết A-ven, hãy lên tiếng báo động.
Hỡi Ben-gia-min,quân thù đến sau ngươi rồi đó!

9 Trong ngày bị đánh bị phạt, Ép-ra-im sẽ nên hoang tàn:
Đây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ít-ra-en.

10 Các thủ lãnh Giu-đa khác nào những kẻ lấn đường ranh giới,
nên cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ trút lên chúng như trút nước.

11 Ép-ra-im bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa,
vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn.

12 Phần Ta, Ta sẽ như mối mọt gặm nhấm Ép-ra-im,
sẽ như bệnh mục xương xâm nhập nhà Giu-đa.

Giao ước với ngoại bang chỉ là hư ảo

13 Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh
và Giu-đa thấy vết thương của mình,
thì Ép-ra-im đã đến với Át-sua, và đã sai sứ đến hầu vua cả.
Nhưng ông ấy sẽ chẳng chữa được các ngươi,
cũng chẳng làm cho vết thương các ngươi được lành.

14 Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.

15 Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự,
cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan Ta;
chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn khốn quẫn.