Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 101

Chân dung của nhà vua lý tưởng

1 Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.

Lạy CHÚA, con xin ca ngợi tình thương và công lý: con đàn hát kính Ngài.

2 Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà.

3 Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều tà vạy, không để cho dính dáng đến mình.

4 Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

5 Ai nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng: những bọn đó, không khi nào con chịu.

6 Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần. Ai sống đời hoàn hảo, sẽ là người được phục vụ con.

7 Nhà con ở không hề chứa chấp kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. Hạng nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt.

8 Mỗi buổi mai con lại diệt trừ cho hết phường ác nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô CHÚA bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.