Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 11

ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi: “Trốn về núi đi, này chim sẻ!

2 Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3 Khi nền móng cương thường đổ nát người công chính còn làm được chuyện gì?”

4 Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện, ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5 CHÚA dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6 Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân; lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời.

7 Quả thật CHÚA là Đấng công chính, ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.