Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 12

Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 Phần nhạc trưởng. Họa đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3 Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4 Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa!

5 Bọn chúng nói: “Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai làm chủ được ta?”

6 CHÚA phán rằng: “Trước cảnh người nghèo bị áp bức, kẻ khốn cùng rên siết thở than, giờ đây Ta đứng dậy, ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ.”

7 Lời CHÚA phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8 Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9 Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn, chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.