Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 129

Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

1 Ca khúc lên Đền.
Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
Ít-ra-en hãy nói lên điều đó.

2 Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
nhưng đã không hề thắng được tôi.

3 Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
đào xới lên những luống thật dài.

4 Nhưng mà CHÚA công minh
đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.

5 Ước chi những kẻ thù Xi-on
đều nhục nhã tháo lui hết thảy,

6 và nên như cỏ mọc mái nhà
chưa ai nhổ mà đã héo khô!

7 Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
cả người bó lúa cũng chẳng ôm về.

8 Khách qua đường không ai chào hỏi chúng:
CHÚA ban phúc lành cho anh em.
Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh CHÚA.