Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 14

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.
Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!”
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.

2 Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.

4 Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!