Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 14

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!” Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.

2 Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3 Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.

4 Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo, nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en? Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!