Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 15

Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài?

2 Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy,

3 miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã.

4 Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

5 cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ.