Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 61

Người lưu vong cầu nguyện

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

3 Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa, tâm thần đang mòn mỏi rã rời. Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên.

4 Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân.

5 Ước gì con được ở mãi trong lều thánh, được chở che dưới cánh tay Ngài.

6 Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

7 Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ cho đức vua sống mãi ngàn năm,

8 hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh, được ân tình tín nghĩa chở che.

9 Bấy giờ, con mãi đàn ca mừng Danh Thánh, ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

Câu
Chương
Sách
Audio