Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 61

Người lưu vong cầu nguyện

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,
và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

3 Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,
tâm thần đang mòn mỏi rã rời.
Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên.

4 Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
lũy sắt thành đồng chống lại địch quân.

5 Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
được chở che dưới cánh tay Ngài.

6 Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,
đã nghe lời khấn nguyện của con,
lại cho con thừa hưởng
cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

7 Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ
cho đức vua sống mãi ngàn năm,

8 hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
được ân tình tín nghĩa chở che.

9 Bấy giờ con mãi đàn ca mừng Danh Thánh,
ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.