Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 87

Thành Xi-on là mẹ muôn dân

1 Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.

Thành Xi-on được lập trên núi thánh.

2 CHÚA yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

3 Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

4 Chúa phán: “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập vào số những dân tộc nhận biết Ta. Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút: tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.”

5 Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo: “Người người sinh tại đó.” Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

6 CHÚA ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”

7 Và ai nấy múa nhảy hát ca: “Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio