Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 87

Thành Xi-on là mẹ muôn dân

1 Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
Thành Xi-on được lập trên núi thánh.

2 CHÚA yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

3 Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

4 Chúa phán: “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút:
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.”

5 Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo:
“Người người sinh tại đó.”
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

6 CHÚA ghi vào sổ bộ các dân:
“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”

7 Và ai nấy múa nhảy hát ca:
“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”