Sách Dân Số

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 33

Các chặng đường của cuộc xuất hành

1 Đây là những chặng đường con cái Ít-ra-en đã qua, khi họ ra khỏi đất Ai-cập, theo đoàn quân của họ, dưới sự hướng dẫn của ông Mô-sê và ông A-ha-ron.2 Ông Mô-sê ghi lại những điểm khởi hành cho từng chặng đường, theo lệnh của ĐỨC CHÚA. Đây là những chặng đường của họ, dựa theo các điểm khởi hành.

3 Họ rời Ram-xết lên đường vào tháng giêng, ngày rằm tháng giêng. Hôm sau lễ Vượt Qua, con cái Ít-ra-en ra đi ngang nhiên trước mắt toàn dân Ai-cập,4 trong khi dân Ai-cập lo chôn cất người nhà của chúng đã bị ĐỨC CHÚA đánh phạt, nghĩa là mọi con trai đầu lòng. ĐỨC CHÚA đã trừng phạt các thần của chúng.

5 Con cái Ít-ra-en lên đường rời Ram-xết và đóng trại ở Xúc-cốt.6 Họ lên đường rời Xúc-cốt và đóng trại ở Ê-tham, ven sa mạc.7 Họ lên đường rời Ê-tham, nhưng quay trở lại phía Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn, rồi đóng trại đằng trước Mích-đôn.8 Họ lên đường rời Pi Ha-khi-rốt, đi qua biển mà vào sa mạc; họ đi ba ngày đường trong sa mạc Ê-tham, rồi đóng trại ở Ma-ra.9 Họ lên đường rời Ma-la tới Ê-lim. Ở Ê-lim, có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Và họ đóng trại ở đó.10 Họ lên đường rời Ê-lim và đóng trại gần Biển Sậy.11 Họ lên đường rời Biển Sậy và đóng trại gần sa mạc Xin.12 Họ lên đường rời sa mạc Xin và đóng trại ở Đốp-ca.13 Họ lên đường rời Đốp-ca và đóng trại ở A-lút.14 Họ lên đường rời A-lút và đóng trại ở Rơ-phi-đim; tại đó không có nước cho dân uống.15 Họ lên đường rời Rơ-phi-đim và đóng trại trong sa mạc Xi-nai.16 Họ lên đường rời sa mạc Xi-nai và đóng trại ở Kíp-rốt Ha Ta-a-va.17 Họ lên đường rời Kíp-rốt Ha Ta-a-va và đóng trại ở Kha-xê-rốt.18 Họ lên đường rời Kha-xê-rốt và đóng trại ở Rít-ma.19 Họ lên đường rời Rít-ma và đóng trại ở Rim-môn Pe-rét.20 Họ lên đường rời Rim-môn Pe-rét và đóng trại ở Líp-na.21 Họ lên đường rời Líp-na và đóng trại ở Rít-xa.22 Họ lên đường rời Rít-xa và đóng trại ở Cơ-hê-la-tha.23 Họ lên đường rời Cơ-hê-la-tha và đóng trại ở núi Se-phe.24 Họ lên đường rời núi Se-phe và đóng trại ở Kha-ra-đa.25 Họ lên đường rời Kha-ra-đa và đóng trại ở Mác-hê-lốt.26 Họ lên đường rời Mác-hê-lốt và đóng trại ở Ta-khát.27 Họ lên đường rời Ta-khát và đóng trại ở Te-rác.28 Họ lên đường rời Te-rác và đóng trại ở Mít-ca.29 Họ lên đường rời Mít-ca và đóng trại ở Khát-mô-na.30 Họ lên đường rời Khát-mô-na và đóng trại ở Mô-xê-rốt.31 Họ lên đường rời Mô-xê-rốt và đóng trại ở Bơ-nê Gia-a-can.32 Họ lên đường rời Bơ-nê Gia-a-can và đóng trại ở Kho Ha Ghít-gát.33 Họ lên đường rời Kho Ha Ghít-gát và đóng trại ở Giót-va-tha.34 Họ lên đường rời Giót-va-tha và đóng trại ở Áp-rô-na.35 Họ lên đường rời Áp-rô-na và đóng trại ở E-xi-ôn Ghe-ve.36 Họ lên đường rời E-xi-ôn Ghe-ve và đóng trại trong sa mạc Xin, nghĩa là Ca-đê.37 Họ lên đường rời Ca-đê và đóng trại ở núi Ho, cuối xứ Ê-đôm.38 Tư tế A-ha-ron lên núi Ho theo lệnh của ĐỨC CHÚA và qua đời ở đó, vào năm thứ bốn mươi sau khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, ngày mồng một tháng năm.39 Ông A-ha-ron thọ được một trăm hai mươi ba tuổi, -khi ông qua đời ở núi Ho.40 Bấy giờ, vua A-rát, người Ca-na-an, cư ngụ tại Ne-ghép trong xứ Ca-na-an, nghe tin con cái Ít-ra-en đến.41 Họ lên đường rời núi Ho và đóng trại ở Xan-mô-na.42 Họ lên đường rời Xan-mô-na và đóng trại ở Pu-nôn.43 Họ lên đường rời Pu-nôn và đóng trại ở Ô-vốt.44 Họ lên đường rời Ô-vốt và đóng trại ở I-giê Ha A-va-rim, giáp giới với Mô-áp.45 Họ lên đường rời I-gim và đóng trại ở Đi-vôn Gát.46 Họ lên đường rời Đi-vôn Gát và đóng trại ở An-môn Đíp-la-tha-gim.47 Họ lên đường rời An-môn Đíp-la-tha-gim và đóng trại ở dãy núi A-va-rim, đối diện với Nơ-vô.48 Họ lên đường rời dãy núi A-va-rim và đóng trại ở vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.49 Họ đóng trại gần sông Gio-đan, từ Bết Ha Giơ-si-mốt đến A-vên Ha Sít-tim, trong vùng thảo nguyên Mô-áp.

Phân chia đất Ca-na-an. Mệnh lệnh của Thiên Chúa.

50 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô:51 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en rằng:

52 các ngươi sẽ đuổi mọi dân cư trong xứ cho khuất mắt các ngươi, và phá hủy tất cả các hình ảnh, các tượng đúc của chúng, các ngươi sẽ tiêu hủy mọi nơi cao của chúng.53 Các ngươi sẽ chiếm đất ấy và lập cư ở đó, vì Ta đã cho các ngươi đất ấy để chiếm hữu.54 Các ngươi sẽ bắt thăm để chia nhau đất ấy làm gia nghiệp, tùy theo các thị tộc của các ngươi: thị tộc nào đông người, các ngươi sẽ cho một phần đất lớn làm gia nghiệp; thị tộc nào ít người hơn, các ngươi sẽ cho một phần đất nhỏ hơn làm gia nghiệp. Ai bắt thăm được nơi nào, thì sẽ ở tại đó. Các ngươi sẽ tính theo các chi tộc mà chia phần gia nghiệp.55 Nếu các ngươi không đuổi các dân cư trong xứ cho khuất mắt, thì những kẻ các ngươi để sót lại sẽ nên như gai chọc mắt, như mũi nhọn đâm sườn; chúng sẽ quấy rối các ngươi trên đất các ngươi đến ở.56 Và bấy giờ, Ta sẽ đối xử với các ngươi như Ta đã định đối xử với chúng.”

Scroll to Top