Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 2

Mô-áp

1 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than,

2 nên Ta sẽ phóng hỏa vào Mô-áp, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt; Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn, giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.

3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó và Ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này – ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Giu-đa

4 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã khinh thường luật pháp của ĐỨC CHÚA và không tuân giữ các thánh chỉ của Người. Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo đã làm cho chúng ra lầm lạc,

5 nên Ta sẽ phóng hỏa vào Giu-đa và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem.

Ít-ra-en

6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.

7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả, mà làm ô nhục danh thánh của Ta.

8 Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.

9 Còn Ta, trước kia Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.

10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.

11 Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi, những na-dia từ lớp người trai tráng. Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Ít-ra-en? – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu và ra lệnh cho các ngôn sứ: “Các ông không được nói tiên tri!”

13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.

14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết,

15 người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cỡi ngựa cũng không thoát chết,

16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Scroll to Top