Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

Thị kiến thứ bốn: mặc y phục cho ông Giê-su-a

1 Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-su-a đang đứng trước mặt thần sứ của ĐỨC CHÚA; còn Xa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông.2 Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với Xa-tan: “Ước gì ĐỨC CHÚA trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi, hỡi Xa-tan; ước gì ĐỨC CHÚA, Đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao?”3 Bấy giờ, ông Giê-su-a, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.4 Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, (4c) và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch.”5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng (4b) và nói với ông: “Này, ta đã gỡ tội cho ngươi.”6 Rồi thần sứ của ĐỨC CHÚA long trọng tuyên bố với ông Giê-su-a rằng:7 “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.”

“Chồi non” xuất hiện

8 “Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giê-su-a, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta – chúng là một điềm báo -: Vì này, Ta đang cho tôi tớ mệnh danh là “chồi non” xuất hiện.9 Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày.10 Ngày ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả.”

Scroll to Top