Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 25

II. CÁC SẤM NGÔN HẠCH TỘI CHƯ DÂN

Hạch tội dân Am-mon

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía con cái Am-mon mà tuyên sấm hạch tội chúng.3 Ngươi hãy bảo con cái Am-mon: Hãy nghe lời của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA. Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

4 nên Ta sẽ trao ngươi cho con cái Phương Đông làm sở hữu; chúng sẽ lập trại và dựng nhà của chúng ở giữa ngươi. Chính chúng sẽ hưởng dùng hoa trái, sẽ uống sữa của ngươi.5 Ta sẽ biến Ráp-ba thành đồng cỏ nuôi lạc đà và xứ sở của con cái Am-mon thành chuồng giữ chiên dê; bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

6 Quả vậy, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

7 nên Ta sẽ dang tay trừng phạt ngươi, sẽ để cho các dân tộc cướp phá, sẽ loại bỏ ngươi khỏi chư dân, sẽ xóa tên ngươi khỏi các nước và hủy diệt ngươi; bấy giờ, ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

Hạch tội Mô-áp

8 Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

9 nên Ta sẽ làm cho mọi thành trên các triền đồi Mô-áp hoàn toàn biến dạng; Bết Ha Giơ-si-mốt, Ba-an Mơ-ôn và Kia-gia-tha-gim không còn là những thành huy hoàng của xứ sở nữa.10 Ta sẽ trao các thành ấy cùng với con cái Am-mon cho con cái Phương Đông làm sở hữu, khiến chẳng còn ai trong các dân tộc nhớ đến con cái Am-mon nữa.11 Ta sẽ thi hành án phạt Mô-áp; bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

Hạch tội Ê-đôm

12 Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

13 nên Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau: Ta sẽ dang tay trừng phạt Ê-đôm, sẽ diệt trừ người cũng như súc vật khỏi xứ, sẽ làm cho Ê-đôm ra hoang tàn; từ Tê-man tới Đơ-đan, người ta sẽ phải ngã gục vì gươm.14 Ta quyết định dùng tay dân Ta là Ít-ra-en để báo oán Ê-đôm; dân ấy sẽ xử với Ê-đôm theo cơn lôi đình thịnh nộ của Ta; bấy giờ, chúng sẽ nhận biết sự báo oán của Ta, – sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA.

Hạch tội Phi-li-tinh

15 Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

16 nên Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ dang tay trừng phạt dân Phi-li-tinh; Ta sẽ loại trừ những người Cơ-rê-thi và tiêu diệt số dân cư miền duyên hải còn sót lại.17 Ta sẽ giáng xuống trên chúng những hình phạt hết sức nặng nề để báo oán; bấy giờ, khi Ta thi hành sự báo oán, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

Scroll to Top