Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 41

Cung thánh

1 Người ấy dẫn tôi về phía cung thánh và đo các trụ: mỗi bên rộng ba thước.2 Cửa vào rộng năm thước và các tường chống đỡ cửa vào, mỗi bên hai thước rưỡi. Người ấy đo cung thánh: cung thánh dài hai mươi thước và rộng mười thước.

Nơi Cực Thánh

3 Người ấy đi sâu vào bên trong và đo trụ của cửa vào: trụ rộng một thước; rồi lại đo cửa vào: cửa rộng ba thước, và các tường chống đỡ cửa vào rộng ba thước rưỡi.4 Người ấy đo Nơi Cực Thánh: nơi này dài mười thước và rộng mười thước, giáp với cung thánh. Rồi người ấy bảo tôi: “Đây là Nơi Cực Thánh.”

Dãy nhà phụ của Đền Thờ

5 Rồi người ấy đo tường Đền Thờ: tường dày ba thước; chiều rộng của nhà phụ ở khắp chung quanh Đền Thờ là hai thước.6 Các nhà phụ chồng lên nhau thành ba tầng, mỗi tầng có ba mươi nhà phụ. Các nhà phụ ăn sâu vào tường ngoài khắp chung quanh, làm thành những chỗ thụt vào, nhưng không đụng vào tường trong của Đền Thờ.7 Các nhà phụ càng lên cao càng rộng, vì tường càng lên cao càng hẹp, khắp chung quanh Đền Thờ.

8 Và tôi thấy khắp chung quanh Đền Thờ có một dải đất cao đúng một trượng tức là ba thước, đó là nền của các nhà phụ.9 Bức tường bên ngoài của các nhà phụ dày hai thước rưỡi. Giữa các nhà phụ của Đền Thờ10 và các phòng, có một khoảng trống rộng mười thước, khắp chung quanh Đền Thờ.11 Để vào các nhà phụ ở giữa khoảng trống, thì có một cửa ở phía bắc và một cửa ở phía nam. Bức tường bao quanh khoảng trống rộng hai thước rưỡi.

Tòa nhà phía đông

12 Tòa nhà bọc sân phía đông rộng ba mươi lăm thước, tường nhà khắp chung quanh dày hai thước rưỡi và dài bốn mươi lăm thước. Người ấy đo Đền Thờ: đền dài năm mươi thước. Sân cộng với tòa nhà và các bức tường dài năm mươi thước. 14 Chiều rộng của mặt tiền Đền Thờ cộng với sân phía đông là năm mươi thước. 15 Người ấy đo chiều dài của tòa nhà, dọc theo sân phía sau, cùng với hành lang, cả hai bên là năm mươi thước.

Trần thiết bên trong

16 các thềm, các cửa sổ chấn song, các hành lang ở ba mặt đối diện với thềm đều được ghép gỗ khắp chung quanh, từ đất lên tới cửa sổ, và các cửa sổ đều được đóng chấn song.17 Từ cửa vào cho đến tận bên trong cũng như bên ngoài Đền Thờ, trên mọi bức tường khắp chung quanh, cả trong lẫn ngoài,18 đều có chạm trổ những hình Kê-ru-bim và hình cây chà là, một cây chà là ở giữa hai Kê-ru-bim; mỗi Kê-ru-bim có hai mặt:19 mặt người quay về cây chà là phía bên này và mặt sư tử quay về cây chà là phía bên kia, trên cả Đền Thờ, khắp chung quanh.20 Các Kê-ru-bim và các hình cây chà là được chạm trổ trên tường cung thánh, từ đất lên đến tận bên trên cửa vào.21 Các cánh cửa cung thánh đều vuông vức.

Bàn thờ bằng gỗ

22 một bàn thờ bằng gỗ, cao một thước rưỡi, dài một thước và rộng một thước. Bàn thờ có các góc, bệ và các cạnh bằng gỗ. Người ấy bảo tôi: “Đây là cái bàn ở trước nhan ĐỨC CHÚA.”

Các cửa

23 Cung thánh có một cửa kép và Nơi Cực Thánh cũng có24 một cửa kép. Đó là những cửa có cánh xoay: mỗi cửa có hai cánh.25 Người ta đã chạm trổ lên trên đó, trên các cửa cung thánh, các hình Kê-ru-bim và hình cây chà là, như đã chạm trổ trên các tường vậy. Có một mái hiên bằng gỗ trước tiền đình, phía bên ngoài.26 Có các cửa sổ chấn song và các hình cây chà là ở hai bên các tường chống đỡ tiền đình, trên các nhà phụ của Đền Thờ và trên các mái hiên.

Scroll to Top