Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 21

3. CÁC SẤM NGÔN, ĐẶC BIỆT SẤM NGÔN SAU TRIỀU ĐẠI VUA GIÔ-GIA-KIM

Câu trả lời cho phái đoàn của vua Xít-ki-gia-hu

1 Đây là lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a, khi vua Xít-ki-gia-hu phái ông Pát-khua con ông Man-ki-gia và tư tế Xơ-phan-gia con ông Ma-a-xê-gia đến nói với ông rằng:2 “Xin ông thỉnh ý ĐỨC CHÚA giúp chúng tôi, vì vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến đánh chúng tôi; may ra ĐỨC CHÚA sẽ lại thực hiện mọi kỳ công như Người đã làm để giúp chúng ta, khiến vua ấy phải bỏ chúng ta mà rút lui.”3 Ông Giê-rê-mi-a bảo họ: “Các ông về thưa với vua Xít-ki-gia-hu thế này:4 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này từ bên ngoài tường lũy, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầm ở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này.5 Ta sẽ dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đích thân chống lại các ngươi, trong lúc cơn giận của Ta lên tới cực điểm.6 Ta sẽ đánh phạt dân cư trong thành này, cả người lẫn súc vật; chúng sẽ phải chết vì trận dịch kinh khủng.7 Sau đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, các bề tôi của nó cùng với dân còn sống sót trong thành này đã thoát khỏi ôn dịch, gươm đao, đói kém, Ta sẽ trao tất cả vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, vào tay các thù địch của chúng và những kẻ tìm hại mạng chúng; người ta sẽ dùng gươm đánh phạt chúng, không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa.”

8 Còn đối với dân này, ngươi sẽ nói: “ĐỨC CHÚA phán như sau: Đây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết.9 Ai ở lại trong thành, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; còn ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê đang vây chặt các ngươi, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng.10 Vì Ta sẽ quay mặt lại phạt thành này, giáng họa chứ không giáng phúc, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Nó sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lon và bị vua phóng hỏa.

Ngỏ lời với hoàng gia

11 Ngỏ lời với hoàng gia Giu-đa: Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA,12 hỡi nhà Đa-vít! ĐỨC CHÚA phán như sau: Sáng sáng, hãy phân xử công minh, giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; chẳng vậy, lửa giận Ta sẽ bừng bừng không ai tắt nổi, vì những hành vi gian ác của các ngươi.

13 Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng, hỡi núi đá miền đồng bằng – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chính các ngươi bảo: Ai dám xuống tấn công ta? Ai vào được nơi ta trú ẩn?

14 Ta sẽ sửa phạt các ngươi tùy theo kết quả công việc các ngươi làm, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ đốt lửa trong rừng thuộc hoàng cung và lửa sẽ thiêu rụi tất cả những gì bao quanh nó.

Lên đầu trang