Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 23

Lời sấm loan báo Đấng Cứu Thế – Vị vua tương lai

1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA –2 Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều.4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

5 Này, sẽ tới những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.

6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: “ĐỨC CHÚA, sự công chính của chúng ta.”

7 Vì thế, này đây sẽ tới những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – người ta không còn nói như sau nữa: “Nhân danh ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập!”,8 nhưng sẽ nói: “Nhân danh ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi nhà Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ!”

Tập sách nhỏ lên án các ngôn sứ giả

9 Về các ngôn sứ: Tâm can tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời. Tôi nên như người say, nên như người bứ rượu, cũng chỉ vì ĐỨC CHÚA, vì thánh ngôn của Người.

10 Xứ sở đầy dẫy quân ngoại tình; quả thế, vì một lời nguyền rủa mà xứ sở phải tang tóc, mà các bãi chăn súc vật trong hoang địa phải héo khô. Chúng chỉ mau chân chạy theo chuyện gian tà và mạnh tay làm điều bất chính.

11 Quả thế, cả ngôn sứ lẫn tư tế đều là quân vô đạo; ngay trong Nhà của Ta, Ta cũng thấy điều gian ác của chúng. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt; chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó. Vì Ta sẽ khiến tai họa ập xuống trên chúng, vào năm chúng bị trừng phạt. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

13 Nơi các ngôn sứ ở Sa-ma-ri, Ta đã thấy chuyện điên rồ: Chúng đã tuyên sấm nhân danh Ba-an và làm cho Ít-ra-en, dân Ta, bị lầm lạc.

14 Còn nơi các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem, Ta đã thấy điều ghê tởm: chúng phạm tội ngoại tình và sống trong dối trá; chúng tiếp tay cho bọn gian tà, đến nỗi chẳng ai từ bỏ điều gian ác mà trở lại. Đối với Ta, tất cả bọn chúng khác nào Xơ-đôm, và dân cư trong thành cũng giống như Gô-mô-ra.

15 Vì vậy, để lên án các ngôn sứ ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Này Ta sắp bắt chúng ngậm ngải và uống nước ngâm thuốc độc, bởi vì chính từ các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem mà sự vô đạo đã lan tràn khắp xứ.

16 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm, chúng phỉnh phờ các ngươi; điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng, chứ không phải do miệng ĐỨC CHÚA phán ra.

17 Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta: “ĐỨC CHÚA phán: anh em sẽ được bình an!” Và với những kẻ lòng chai dạ đá: “Tai họa chẳng bao giờ ập xuống anh em!”

18 Nhưng ai đã được họp bàn với ĐỨC CHÚA, để chứng kiến và nghe lời Người? Ai đã chú ý và nghe theo lời Người?

19 Này trận cuồng phong của ĐỨC CHÚA, cơn thịnh nộ của Người bừng lên, cơn dông tố quay cuồng, nó ập xuống đầu quân gian ác.

20 Cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA sẽ không nguôi cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất mọi điều lòng Người đã quyết định. Điều ấy, các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.

21 Ta đã không phái các ngôn sứ ấy đi, thế mà chúng lại chạy! Ta đâu có bảo chúng, thế mà chúng lại nói tiên tri!

22 Cuộc họp bàn của Ta, giả như chúng có mặt, thì chúng đã công bố lời Ta muốn nói cho dân, chúng đã giúp dân bỏ đường tà mà trở lại và bỏ các hành vi gian ác đã làm.

23 Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi ở gần, chứ không phải Thiên Chúa khi ở xa? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

24 Có ai ẩn mình trong nơi bí mật mà Ta lại không thấy. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

25 Ta đã nghe các ngôn sứ nhân danh Ta mà tuyên sấm dối trá rằng: “Tôi chiêm bao! Tôi đã chiêm bao!”26 Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra.27 Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta, giống như cha ông chúng đã quên danh Ta mà nhớ Ba-an!28 Ngôn sứ có chiêm bao thì cứ thuật lại giấc chiêm bao, còn người đón nhận lời Ta, thì hãy trung thành nói lại lời Ta! Rơm với lúa có gì chung nhau không? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

29 Lời của Ta lại chẳng giống như lửa, chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

30 Vì thế, này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.31 Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi của mình mà tuyên sấm – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.32 Này Ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng; đối với dân này, chúng thật vô tích sự. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

33 Và khi dân này hay một ngôn sứ hoặc một tư tế hỏi ngươi: “Cái gì là gánh nặng của ĐỨC CHÚA?”, ngươi sẽ trả lời chúng: “Chính các ngươi là gánh nặng, và Ta sẽ quẳng các người đi, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA!”

34 Và ngôn sứ hay tư tế hoặc kẻ nào trong dân nói: “Gánh nặng của ĐỨC CHÚA!” thì Ta sẽ trừng phạt nó và nhà nó.35 Các ngươi hãy bảo nhau thế này: “ĐỨC CHÚA trả lời sao?” và “ĐỨC CHÚA phán dạy điều chi?”36 Còn “Gánh nặng của ĐỨC CHÚA”, các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta!37 Ngươi sẽ nói với ngôn sứ ấy như sau: “ĐỨC CHÚA trả lời sao?” hoặc “ĐỨC CHÚA phán dạy điều chi?”38 Nhưng nếu các ngươi nói: “Gánh nặng của ĐỨC CHÚA!”, thì ĐỨC CHÚA phán như sau: Vì các ngươi nói: “Gánh nặng của ĐỨC CHÚA!” dù Ta đã sai người đến bảo các ngươi rằng: Các ngươi đừng nói: “Gánh nặng của ĐỨC CHÚA!”39 thì này Ta sẽ bốc các ngươi lên và quẳng các ngươi cũng như thành Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi cho khuất mặt Ta.40 Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên.

Scroll to Top