Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 45

Vua Ky-rô, khí cụ của Thiên Chúa

1 ĐỨC CHÚA phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Ky-rô – Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa.

2 ĐỨC CHÚA phán thế này: Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, nơi gồ ghề, Ta sẽ san phẳng, cửa đồng, Ta đập phá, then sắt, Ta bẻ tung.

3 Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn, những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã gọi ngươi đích danh.

4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp, và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.

5 Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,

6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác.

7 Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta làm nên tất cả.

Cầu nguyện

8 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.

Quyền tối thượng của ĐỨC CHÚA

9 Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình! Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình: “Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay!”

10 Khốn thay kẻ nói với một người cha: “Ông sinh ra giống gì thế?” hoặc nói với một người đàn bà: “Bà đẻ ra cái gì vậy?”

11 ĐỨC CHÚA là Đức Thánh của Ít-ra-en là Đấng nắn ra nó, Người phán thế này: Ngươi dám chất vấn Ta về những gì xảy đến cho con cái Ta, ngươi dám truyền cho Ta phải làm gì cho tác phẩm của Ta!

12 Chính Ta đã làm ra trái đất và trên trái đất, đã dựng nên con người; chính tay Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao.

13 Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện, Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại, dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế.

Dân ngoại trở lại

14 ĐỨC CHÚA phán thế này: Tài sản của Ai-cập, lợi tức của Cút, cùng với những người Xơ-va cao lớn đều sẽ về tay ngươi, ngươi sẽ được sở hữu. Chúng sẽ theo sau ngươi, mang gông xiềng lũ lượt về với ngươi, chúng sẽ bái lạy ngươi và khẩn khoản: “Thiên Chúa chỉ ở với ngài, không còn Thiên Chúa nào khác, chẳng có thần minh nào nữa.”

15 Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, lạy Đấng Cứu Độ, Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình.

16 Những kẻ nào làm ra ngẫu tượng phải nhục nhã thẹn thùng cả đám, phải nhục nhã tháo lui.

17 Còn Ít-ra-en sẽ được ĐỨC CHÚA cứu, được cứu độ muôn đời, và cho đến vạn kiếp ngàn thu, anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.

18 Đây là lời của ĐỨC CHÚA, Đấng tạo dựng trời cao – chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình, củng cố cho bền vững; Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -, Người phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác.

19 Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình ở nơi nào trong vùng đất tối tăm. Ta không bảo giống nòi Gia-cóp: Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu. Chính Ta là ĐỨC CHÚA phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.

Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ

20 Hỡi những người sống sót giữa chư dân, tập trung mà kéo đến, cùng nhau lại gần đây. Những người kiệu tượng gỗ, khấn vái thứ thần chẳng cứu được ai, bọn đó thật không hiểu biết gì!

21 Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem: Điều ấy, ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo tự ngàn xưa? Há chẳng phải Ta, chẳng phải ĐỨC CHÚA? Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.

22 Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.

23 Ta lấy chính danh Ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta, Ta quyết chẳng bao giờ rút lại: Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng:

24 Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Hết thảy những ai giận ghét Người sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.

25 Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en sẽ nhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.

Scroll to Top