Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Sử Biên 1 là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 29 chương, không rõ tác giả là ai. Thời gian viết vào khoảng năm 517-400 TCN, thời gian được tường thuật trong sách vào khoảng năm 1050-970 TCN.


Chương 1

I. DÒNG HỌ VUA ĐA-VÍT: CÁC GIA PHẢ

1. TỪ A-ĐAM ĐẾN ÍT-RA-EN

Gốc tích của ba nhóm (St 5,1-32)

1 Ông A-đam, ông Sết, ông E-nốt.2 Ông Kê-nan, ông Ma-ha-lan-ên, ông Gie-rét.3 Ông Kha-nốc, ông Mơ-thu-se-lác, ông La-méc.4 Ông Nô-ê, ông Sêm, ông Kham, ông Gia-phét.

Ngành ông Gia-phét (St 10,2-4)

5 Các con của ông Gia-phét là Gô-me, Ma-gốc, Mê-đi, Gia-van, Tu-van, Me-séc, Ti-rát.

6 Các con của ông Gô-me là Át-cơ-nát, Ri-phát, Tô-gác-ma,7 Các con của ông Gia-van là Ê-li-sa, Tác-sít, người Kít-tim, người Rô-đa-nim.

Ngành ông Kham (St 10,6-8,13-18)

8 Các con của ông Kham là Cút, Mít-ra-gim, Pút, Ca-na-an.

9 Các con của ông Cút là Xơ-va, Kha-vi-la, Xáp-ta, Ra-ơ-ma, Xáp-tơ-kha. Các con của ông Ra-ơ-ma là Sơ-va, Đơ-đan.10 Ông Cút sinh ra ông Nim-rốt là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất.

11 Ông Mít-ra-gim sinh ra dân Lút, dân A-nam, dân Lơ-háp, dân Náp-tu-khim,12 dân Pát-rốt, dân Cát-lúc và dân Cáp-to, từ dân này mới có dân Phi-li-tinh.13 Ông Ca-na-an sinh ra ông Xi-đôn là con đầu lòng, rồi sinh ông Khết,14 và các người Giơ-vút, người E-mô-ri, người Ghia-ga-si,15 người Khi-vi, người Ác-ki, người Xi-ni,16 người Ác-vát, người Xơ-ma-ri, người Kha-mát.

Ngành ông Sêm (St 10,22-29)

17 Các con của ông Sêm là Ê-lam, Át-sua, Ác-pắc-sát, Lút, A-ram, Út, Khun, Ghe-the, Me-séc.

18 Ác-pắc-sát sinh Se-lác. Se-lác sinh Ê-ve.19 Ê-ve được hai người con trai: người thứ nhất tên là Pe-lét, vì trong thời gian ông sống, đất được phân chia; người em tên là Gióc-tan.

20 Gióc-tan sinh An-mô-đát, Se-lép, Kha-xa-ma-vét, Gie-rác,21 Ha-đô-ram, U-dan, Đích-la,22 Ê-van, A-vi-ma-ên, Sơ-va,23 Ô-phia, Kha-vi-la, Giô-váp. Tất cả những người đó là con của ông Gióc-tan.

Từ ông Sêm đến ông Áp-ra-ham (St 11,10-26)

24 A-pắc-sát, Se-lác,25 Ê-ve, Pe-lét, Rơ-u,26 Xơ-rúc, Na-kho, Te-rác,27 Áp-ram, tức là Áp-ra-ham.28 Các con của ông Áp-ra-ham là I-xa-ác và Ít-ma-ên. Đây là hậu duệ của các ngài.

Con cháu ông Ít-ma-ên (St 25,13-16)

29 Con đầu lòng của ông Ít-ma-ên là Nơ-va-giốt, rồi đến Kê-đa, Át-bơ-ên, Míp-xam,30 Mít-ma, Đu-ma, Ma-xa, Kha-đát, Tê-ma,31 Giơ-tua, Na-phít, Kết-ma. Đấy là các con của ông Ít-ma-ên.32 Con của bà Cơ-tu-ra, vợ lẽ của ông Áp-ra-ham: bà sinh Dim-ran, Gióc-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Gít-bắc, Su-ác. Các con của ông Gióc-san là Sơ-va và Đơ-đan.33 Các con của ông Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Kha-nốc, A-vi-đa, En-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu bà Cơ-tu-ra.

Ông I-xa-ác và ông Ê-xau (St 36,1-9)

34 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác. Các con của ông I-xa-ác là Ê-xau và Ít-ra-en.

35 Các con của ông Ê-xau là Ê-li-phát, Rơ-u-ên, Giơ-út, Gia-lam, Cô-rắc.36 Các con của ông Ê-li-phát là Tê-man, Ô-ma, Xơ-phi, Ga-ơ-tam, Cơ-nát, Tim-na, A-ma-lếch.37 Các con của ông Rơ-u-ên là Na-khắt, De-rác, Sam-ma, Mít-da.

Ngành ông Xê-ia (St 36,20-30)

38 Các con của ông Xê-ia là Lô-tan, Sô-van, Xíp-ôn, An-na, Đi-sôn, Ê-xe, Đi-san.39 Các con của ông Lô-tan là Khô-ri, Hô-mam. Em gái của ông Lô-tan là Tim-na.40 Các con của ông Sô-van là An-gian, Ma-na-khát, Ê-van, Sơ-phi, Ô-nam. Các con của ông Xíp-ôn là Ai-gia và A-na.41 Con của ông A-na là Đi-sôn. Các con của ông Đi-sôn là Kham-ran, Ét-ban, Gít-ran, Cơ-ran.42 Các con của ông Ê-xe là Bin-han, Da-a-van, Gia-a-can. Các con của ông Đi-sôn là Út và A-ran.

Các vua Ê-đôm (St 36,31-39)

43 Đây là các vua cai trị xứ Ê-đôm trước khi con cái Ít-ra-en có vua: vua Be-la con vua Bơ-o, và thành của vua tên là Đin-ha-va.44 Vua Bê-la qua đời, ông Giô-váp, con ông De-rác, người Bót-ra, lên kế vị.45 Vua Giô-váp qua đời, ông Khu-sam, người gốc xứ Tê-man, lên kế vị.46 Vua Khu-sam qua đời, ông Ha-đát, con ông Bơ-đát, lên kế vị. Vua này đánh bại người Ma-đi-an trong cánh đồng Mô-áp, thành của vua tên là A-vít.47 Vua Ha-đát qua đời, ông Xam-la, người thành Mát-rê-ca, lên kế vị.48 Vua Xam-la qua đời, ông Sa-un, người thành Rơ-khô-vốt Ha Na-ha lên kế vị.49 Vua Sa-un qua đời, ông Ba-an Kha-nan, con ông Ác-bo lên kế vị.50 Vua Ba-an Kha-nan qua đời, ông Ha-đát lên kế vị; thành của vua tên là Pa-i; vợ vua tên là Mơ-hê-táp-ên, con gái ông Ma-rết, người thành Mê Da-háp.

Các tộc trưởng Ê-đôm (St 36,40-43)

51 Vua Ha-đát qua đời thì có các tộc trưởng Ê-đôm: tộc trưởng Tim-na, tộc trưởng An-va, tộc trưởng Giơ-thết,52 tộc trưởng O-ho-li-va-ma, tộc trưởng Ê-la, tộc trưởng Pi-nôn,53 tộc trưởng Cơ-nát, tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Míp-xa,54 tộc trưởng Mác-đi-ên, tộc trưởng I-ram. Đó là các tộc trưởng Ê-đôm.

Scroll to Top