Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 14

Vua Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5,11-16)

1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Đa-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện.2 Vua biết rằng ĐỨC CHÚA đã củng cố vương quyền của vua trên Ít-ra-en và nhờ Ít-ra-en là dân của vua mà vương quốc của vua được hưng thịnh.

3 Tại Giê-ru-sa-lem, vua Đa-vít lấy thêm vợ, sinh thêm con trai con gái.4 Đây là tên những người con vua đã sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sam-mu-a, Sô-váp, Na-than, Sa-lô-môn,5 Gíp-kha, Ê-li-su-a, En-pa-lét,6 Nô-ga, Ne-phéc, Gia-phia,7 Ê-li-sa-ma, Bơ-en-gia-đa, Ê-li-phe-lét.

Chiến thắng quân Phi-li-tinh (2 Sm 5,17-25)

8 Khi quân Phi-li-tinh nghe tin vua Đa-vít đã được xức dầu làm vua toàn thể Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Đa-vít. Vua Đa-vít nghe tin liền ra đón chúng.9 Quân Phi-li-tinh đến dàn trận trong thung lũng người Ra-pha.10 Bấy giờ, vua Đa-vít thỉnh ý Thiên Chúa: “Con có nên tiến đánh quân Phi-li-tinh không? Ngài có trao chúng vào tay con không?” ĐỨC CHÚA trả lời vua: “Cứ lên! Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi.”11 Chúng kéo lên Ba-an Pơ-ra-xim, và vua Đa-vít đã đánh bại chúng tại đó. Vua Đa-vít nói: “Thiên Chúa đã dùng tay tôi mà chọc thủng quân thù của tôi như chỗ bị nước chọc thủng.” Vì thế, người ta đặt tên cho nơi ấy là Ba-an Pơ-ra-xim.12 Chúng đã bỏ lại đó các thần của chúng, và vua Đa-vít nói: “Cho vào lửa đốt hết!”

13 Quân Phi-li-tinh lại dàn trận trong thung lũng.14 Một lần nữa, vua Đa-vít thỉnh ý Thiên Chúa và Thiên Chúa phán bảo vua: “Đứng lên đuổi theo chúng, nhưng hãy đi vòng, cách xa chúng một quãng và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu.15 Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ, ngươi hãy ra mà tấn công: vì Thiên Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Phi-li-tinh.”16 Vua Đa-vít làm như Thiên Chúa đã truyền cho vua và vua đã đánh bại quân đội Phi-li-tinh từ Ghíp-ôn tới Ghe-de.

17 Danh tiếng vua Đa-vít đồn ra khắp nơi và ĐỨC CHÚA làm cho chư dân phải khiếp sợ vua.

Scroll to Top