Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 16

1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa.2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh ĐỨC CHÚA chúc phúc cho dân.3 Vua phân phát cho mọi người Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và một cái bánh nho.

Các thầy Lê-vi phục vụ trước Hòm Bia (Tv 96,1-13; 105,1-15; 106,1.47-48)

4 Vua Đa-vít cắt đặt một số thầy Lê-vi túc trực trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA để ngợi khen, tôn vinh và ca tụng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en:5 đứng đầu là A-xáp, thứ đến là Dơ-khác-gia, rồi Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Mát-tít-gia, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm, Giơ-y-ên; họ sử dụng các nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, còn ông A-xáp thì khua não bạt, trong khi6 các tư tế Bơ-na-gia-hu và Gia-kha-di-ên không ngưng tiếng kèn trước Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa.7 Hôm ấy, lần đầu tiên, vua Đa-vít trao cho ông A-xáp và anh em ông nhiệm vụ ngợi khen ĐỨC CHÚA:

8 Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.

9 Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

10 Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ.

11 Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

12 Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,

13 hỡi anh em, dòng dõi Ít-ra-en tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!

14 Chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu

15 giao ước của Người, muôn đời nên nhớ kỹ, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ:

16 Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã đoan thệ cùng I-xa-ác,

17 và đặt thành quy luật cho Gia-cóp, thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,

18 rằng: “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an làm kỷ phần gia nghiệp.”

19 Thuở ấy, họ chỉ là một số nhỏ, một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người,

20 lang thang hết xứ này qua xứ khác, phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia,

21 nhưng Chúa không để cho ai ức hiếp họ; vì thương họ, Người la rầy vua chúa:

22 “Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của Ta.”

23 Hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu! Ngày lại ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ

24 kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

25 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần.

26 Vì chư thần các nước đều là hư ảo, còn ĐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.

27 Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

28 Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước, dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

29 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người, hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy CHÚA uy linh thánh thiện.

30 Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng lay chuyển.

31 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Hãy nói giữa chư dân: CHÚA là Vua hiển trị.

32 Biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

33 Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

34 Hãy tạ ơn CHÚA, vì Chúa nhân từ: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

35 Hãy nói: lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng con, xin thương quy tụ chúng con về, cứu chúng con từ giữa muôn dân nước, để chúng con cảm tạ Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài.

36 Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en, từ muôn thuở cho đến muôn đời!” Và toàn dân hô lớn: “A-men! Ha-lê-lui-a!”

37 Rồi vua Đa-vít để ông A-xáp và anh em ông ở lại đó, trước Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA, để họ túc trực trước Hòm Bia, thi hành nhiệm vụ thường ngày.38 Vua cũng để lại ông Ô-vết Ê-đôm với sáu mươi tám anh em ông như vậy: các ông Ô-vết Ê-đôm, con ông Giơ-đu-thun, và ông Khô-xa, được đặt làm người giữ cửa.

39 Tư tế Xa-đốc và các tư tế anh em ông thì vua để ở trước Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA ngự trên nơi cao của Ghíp-ôn,40 để sáng chiều họ không ngừng thượng tiến lễ toàn thiêu kính ĐỨC CHÚA trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu theo đúng mọi điều ghi chép trong luật ĐỨC CHÚA đã truyền cho Ít-ra-en.41 Cùng với họ có ông Hê-man, ông Giơ-đu-thun và những người khác đã được tuyển chọn đích danh để ca tụng ĐỨC CHÚA, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”42 Cùng với họ có ông Hê-man và ông Giơ-đu-thun thổi kèn, khua não bạt cùng các nhạc khí để hát thánh ca. Các con ông Giơ-đu-thun lo việc giữ cửa.

43 Toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, còn vua Đa-vít cũng trở về để chúc lành cho gia đình vua.

Scroll to Top